Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 79

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 79

Strona 79 z 203

10. usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do aktywów finansowych, takich jak papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty zbywalne. 11. dostarczanie i  przekazywanie informacji finansowych oraz przetwarzanie danych finansowych, udostępnianie związanego z nimi oprogramowania przez usługodawców świadczących inne usługi finansowe; 12. doradztwo i  inne pomocnicze usługi finansowe odnośnie do wszystkich rodzajów działalności wymienionych w pkt 1–11, w tym informacje i analiza kredytowa, badania i doradztwo odnośnie do inwestycji i tworzenia port­ fela aktywów, doradztwo w zakresie nabywania oraz restrukturyzacji i strategii przedsiębiorstw. Definicja usług finansowych nie obejmuje następującej działalności: a) działalności prowadzonej przez banki centralne albo inne instytucje publiczne w ramach realizacji założeń polityki pie­ niężnej i odnoszącej się do kursu walutowego; działalności prowadzonej przez banki centralne, organizacje, administrację lub instytucje publiczne, w imieniu rządu lub przy posiadaniu gwarancji rządowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy działalność taka może być realizowana przez usłu­ godawców świadczących usługi finansowe w konkurencji z tymi podmiotami publicznymi; działalności stanowiącej część ustawowego systemu ubezpieczeń społecznych albo powszechnego programu emery­ talnego, z  wyjątkiem sytuacji, gdy działalność taka może być realizowana przez usługodawców świadczących usługi finansowe w konkurencji z tymi podmiotami publicznymi.


b)

c)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/123

ZAŁĄCZNIK  VII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I  HANDLOWEJ (o których mowa w  art.  75 niniejszego układu) Art.  75 ust.  4 niniejszego układu dotyczy wymienionych poniżej wielostronnych konwencji, których państwa członkow­ skie są stronami lub które są de facto stosowane przez państwa członkowskie: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (konwencja WIPO, Sztokholm, 1967, zmie­ niona w 1979 r.); Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Akt paryski, 1971); Konwencja brukselska dotycząca dystrybucji sygnałów będących nośnikami programów transmitowanych drogą sate­ litarną (Bruksela, 1974); Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patento­ wego (Budapeszt, 1977, zmieniony w 1980 r.); Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (Akt londyński, 1934, i Akt ha­ ski, 1960); Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych (Locarno, 1968, zmie­ nione w 1979 r.); Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (Akt sztokholmski, 1967, zmieniony w 1979 r.); Protokół dotyczący porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (protokół madrycki, 1989), Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług do celów rejestracji znaków (Gene­ wa, 1977, zmienione w 1979 r.); Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (Akt sztokholmski, 1967, zmieniony w 1979 r.); Traktat o współpracy patentowej (Waszyngton, 1970, zmieniony w 1979 r. i zmodyfikowany w 1984 r.); Traktat o prawie patentowym (Genewa, 2000 r.): Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin (konwencja UPOV, Paryż, 1961, zmieniona w 1972 r., 1978 r. i 1991 r.); Konwencja o ochronie producentów nagrań fonograficznych przed nieupoważnionym powielaniem ich nagrań fono­ graficznych (konwencja fonograficzna, Genewa, 1971); Międzynarodowa konwencja o  ochronie wykonawców, producentów nagrań fonograficznych oraz organizacji nad­ awczych (konwencja rzymska, 1961); Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej (Strasburg, 1971, zmienione w 1979 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 79 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.