Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 87

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 87

Strona 87 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/137

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

– – Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub bar­ wione: 1521 90 91 1521 90 99 1522 00 – – – Surowe – – – Pozostałe Degras; pozostałości powstałe przy ob­ róbce substancji tłuszczowych oraz wo­ sków zwierzęcych lub roślinnych: – Degras Inne cukry, w tym chemicznie czysta laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza, w postaci stałej; syropy cukrowe, nieza­ wierające dodatku środków aromatyzu­ jących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Fruktoza chemicznie czysta – Pozostałe, włącznie z cukrem inwer­ towanym i innymi cukrami oraz mie­ szankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy – – Maltoza chemicznie czysta Produkty cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao: – Guma do żucia, nawet pokryta cu­ krem: – – Zawierająca 60 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): 1704 10 11 1704 10 19 – – – Guma w paskach – – – Pozostałe – – Zawierająca 60 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 1704 90 10 – – – Guma w paskach – – – Pozostałe – Pozostałe: – – Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawie­ rający więcej niż 10 % masy sacha­ rozy, ale niezawierający innych dodanych substancji – – Biała czekolada – – Pozostałe: 1704 90 51 – – – Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub więk­ szej – – – Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu 80 60 40 20 0 80 60 40 20 0 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1522 00 10 1702

1702 50 00 1702 90

1702 90 10 1704 1704 10

1704 90 30

80

60

40

20

0

1704 90 55

80

60

40

20

0

L 108/138

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1704 90 61

– – – Wyroby pokryte cukrem – – – Pozostałe:

80

60

40

20

0

1704 90 65

– – – – Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowy­ mi, w postaci wyrobów cukier­ niczych – – – – Cukierki z masy gotowanej, na­ wet nadziewane – – – – Toffi, karmelki i podobne cu­ kierki – – – – Pozostałe:

80

60

40

20

0

1704 90 71 1704 90 75

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

1704 90 81 1704 90 99 1803 1803 10 00 1803 20 00 1804 00 00 1805 00 00 1806 1806 10

– – – – – Tabletki prasowane – – – – – Pozostałe Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona: – Nieodtłuszczona – Odtłuszczona całkowicie lub częścio­ wo Masło, tłuszcz i olej, kakaowe Proszek kakaowy, niezawierający dodat­ ku cukru lub innego środka słodzącego Czekolada i pozostałe przetwory spo­ żywcze zawierające kakao: – Proszek kakaowy zawierający doda­ tek cukru lub innego środka słodzą­ cego: – – Niezawierający sacharozy lub za­ wierający mniej niż 5 % masy sa­ charozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażo­ nej jako sacharoza – – Zawierający 5 % masy lub więcej, ale mniej niż 65 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacha­ roza – – Zawierający 65 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacha­ roza – – Zawierający 80 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażo­ nej jako sacharoza – Pozostałe przetwory w blokach, ta­ bliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paś­ cie, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpo­ średnich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1806 10 15

0

0

0

0

0

1806 10 20

0

0

0

0

0

1806 10 30

0

0

0

0

0

1806 10 90

0

0

0

0

0

1806 20

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 87 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.