Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 203

Artykuł  28 Protokół w  sprawie win i wyrobów spirytusowych Ustalenia mające zastosowanie do win i wyrobów spirytusowych, o których mowa w protokole 2, są określone w tym protokole. Artykuł  29 Koncesje wspólnotowe na ryby i produkty rybołówstwa 1. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Wspólnota znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku rów­ noważnym w  przywozie ryb i  produktów rybołówstwa pocho­ dzących z Czarnogóry.

2. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Wspólnota znosi wszystkie cła oraz środki o skutku równoważnym na ryby i  produkty rybołówstwa pochodzące z  Czarnogóry, inne niż te wymienione w załączniku IV. Produkty wymienione w załączni­ ku IV podlegają zawartym w nim postanowieniom.


Artykuł  30 Koncesje czarnogórskie na ryby i  produktów rybołówstwa

1. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Czarnogóra znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku rów­ noważnym w  przywozie ryb i  produktów rybołówstwa pocho­ dzących ze Wspólnoty.

2. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Czarnogóra znosi wszystkie cła oraz środki o skutku równoważnym na ryby i  produkty rybołówstwa pochodzące ze Wspólnoty, inne niż te wymienione w załączniku V. Produkty wymienione w załączniku V podlegają zawartym w nim postanowieniom.

Artykuł  31 Klauzula przeglądu

b)

c)

Biorąc pod uwagę wielkość handlu produktami rolnymi i produk­ tami rybołówstwa między Stronami, ich szczególną wrażliwość, zasady wspólnej polityki Wspólnoty w zakresie rolnictwa i rybo­ łówstwa, zasady polityki rolnej i  polityki rybołówstwa Czarno­ góry, rolę rolnictwa i  rybołówstwa w  gospodarce Czarnogóry oraz konsekwencje wielostronnych negocjacji handlowych w ra­ mach WTO, jak również ewentualnego przystąpienia Czarnogóry do WTO, Wspólnota i Czarnogóra zbadają w Radzie Stabilizacji i  Stowarzyszenia, najpóźniej trzy lata po wejściu w  życie niniej­ szego układu, produkt po produkcie, w sposób uporządkowany i na odpowiedniej zasadzie wzajemności, możliwość przyznania dalszych koncesji w  celu wprowadzenia większej liberalizacji handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa.

Artykuł  32 Klauzula ochronna dotycząca produktów rolnych i  produktów rybołówstwa

Nie naruszając innych postanowień niniejszego układu, w szcze­ gólności jego artykułu 41, uwzględniając szczególną wrażliwość rynków produktów rolnych i  produktów rybołówstwa, jeżeli przywóz produktów pochodzących z  jednej ze Stron i  podlega­ jących koncesjom przyznanym na mocy artykułów 25–30, po­ woduje poważne zakłócenia na rynkach lub w  krajowych mechanizmach regulacyjnych drugiej Strony, obie Strony nie­ zwłocznie podejmują konsultacje, których celem jest znalezienie właściwego rozwiązania. W  oczekiwaniu na takie rozwiązanie Strona, której to dotyczy, może podjąć odpowiednie środki, jakie uzna za niezbędne.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/11

Artykuł 33 Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i produktów rybołówstwa oraz środków spożywczych innych niż wino i napoje spirytusowe Czarnogóra zapewnia ochronę wspólnotowych oznaczeń 1. geograficznych zarejestrowanych we Wspólnocie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr  510/2006 z  20  marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw po­ chodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1) na warunkach określonych w  niniejszym artykule. Czarnogórskie oznaczenia geograficzne kwalifikują się do rejestracji we Wspól­ nocie na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. 2. Czarnogóra zakazuje całkowicie wykorzystywania na swo­ im terytorium nazw chronionych we Wspólnocie w odniesieniu do podobnych produktów niespełniających warunków specyfika­ cji oznaczenia geograficznego. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy po­ dawane jest prawdziwe pochodzenie geograficzne towaru, dane oznaczenie geograficzne jest stosowane w  tłumaczeniu, nazwie towarzyszą określenia takie jak „rodzaj”, „typ”, „styl”, „imitacja”, „metoda” lub inne podobne określenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.