Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 94

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 94

Strona 94 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/151

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2208 90 54 2208 90 56 2208 90 69

– – – – – – – – Tequilla – – – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe napoje spirytusowe – – – Większej niż 2 litry: – – – – Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):


80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

2208 90 71 2208 90 75 2208 90 77 2208 90 78

– – – – – Destylowane z owoców – – – – – Tequilla – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe napoje spirytusowe – – Alkohol etylowy nieskażony, o ob­ jętościowej mocy alkoholu mniej­ szej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

80 80 80 80

60 60 60 60

40 40 40 40

20 20 20 20

0 0 0 0

2208 90 91 2208 90 99 2402

– – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry Cygara, nawet z obciętymi końcami, cy­ garetki i papierosy, z tytoniu lub namia­ stek tytoniu: – Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń – Papierosy zawierające tytoń: – – Zawierające goździki – – Pozostałe – Pozostałe Pozostały przetworzony tytoń i prze­ tworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”; ekstrakty i esencje z tytoniu: – Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej pro­ porcji: – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczają­ cej 500 g – – Pozostałe – Pozostałe:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2402 10 00 2402 20 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00 2403

80

60

40

20

0

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

2403 10

2403 10 10

80

60

40

20

0

2403 10 90

80

60

40

20

0

2403 91 00 2403 99 2403 99 10 2403 99 90 2905

– – Tytoń „homogenizowany” lub „od­ tworzony” – – Pozostałe: – – – Tytoń do żucia i tabaka – – – Pozostałe Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowa­ ne, sulfonowane, nitrowane lub nitrozo­ wane pochodne: – Pozostałe alkohole poliwodorotleno­ we

80

60

40

20

0

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2905 43 00

– – Mannit

0

0

0

0

0

L 108/152

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2905 44

– – D-sorbit (sorbitol) – – – W roztworze wodnym:

2905 44 11

– – – – Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeli­ czeniu na zawartość D-sorbitu – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

2905 44 19

0

0

0

0

0

2905 44 91

– – – – Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeli­ czeniu na zawartość D-sorbitu – – – – Pozostałe – – Gliceryna Olejki eteryczne (nawet pozbawione ter­ penów), włącznie z konkretami i absolu­ rezinoidy; wyekstrahowane tami; oleożywice; koncentraty olejków ete­ rycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substan­ cjach, otrzymanych w procesie macera­ cji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpena­ cji olejków eterycznych; wodne destyla­ ty i wodne roztwory olejków eterycznych: – Pozostałe: – – Terpenowe produkty uboczne od­ terpenowanych olejków eterycz­ nych – – Wyekstrahowane oleożywice

0

0

0

0

0

2905 44 99 2905 45 00 3301

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3301 90 3301 90 10

0

0

0

0

0

3301 90 21 3301 90 30 3301 90 90 3302

– – – Z lukrecji i z szyszek chmielo­ wych – – – Pozostałe – – Pozostałe Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju sto­ sowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substan­ cjach zapachowych, w rodzaju stosowa­ nych do produkcji napojów: – W rodzaju stosowanych w przemyś­ le spożywczym lub do produkcji na­ pojów – – W rodzaju stosowanych do pro­ dukcji napojów: – – – Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterys­ tyczne dla napojów:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3302 10

3302 10 10

– – – – O rzeczywistym stężeniu obję­ tościowym alkoholu przekra­ czającym 0,5 % obj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 94 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.