Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 98

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 98

Strona 98 z 203

Artykuł  2 Definicje Do celów niniejszej umowy oraz o ile wyraźnie nie przewidziano w niej inaczej: a) określenie „pochodzący”, w przypadku, gdy jest używane w odniesieniu do nazwy strony układu, oznacza że: — wino jest produkowane w całości na terytorium danej Strony wyłącznie z winogron, które zostały w całości ze­ brane na jej terytorium, napój spirytusowy lub wino aromatyzowane jest produkowane na terytorium danej Strony;

— b)

„oznaczenie geograficzne”, wymienione w dodatku 1, to oznaczenie zgodne z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 Poro­ zumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (dalej zwanego „porozumieniem TRIPS”); „tradycyjne określenie” oznacza tradycyjnie stosowaną nazwę, jak wyszczególniono w  dodatku 2, odnoszącą się w szczególności do metody produkcji lub do jakości, koloru, rodzaju lub miejsca, lub określonego wydarzenia zwią­ zanego z historią danego wina, uznawaną na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Strony na potrzeby opisu i prezentacji danego wina pochodzącego z terytorium tej Strony; „homonimiczny” oznacza takie samo oznaczenie geograficzne lub tradycyjne określenie, lub termin podobny w stop­ niu mogącym powodować nieporozumienia, stosowane w celu oznaczenia różnych miejsc pochodzenia, procedur lub przedmiotów; „opis” oznacza wyrazy stosowane do opisu wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego na etykiecie lub w dokumentach towarzyszących przewozowi wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, a także w do­ kumentach handlowych, szczególnie na fakturach i w specyfikacjach wysyłkowych oraz w materiałach reklamowych; „etykiety” oznaczają wszystkie opisy i inne odniesienia, znaki, wzory, oznaczenia geograficzne lub znaki towarowe słu­ żące do identyfikacji wina, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych, znajdujące się na tym samym pojem­ niku, w tym na zamknięciu butelki lub na przyczepionej do pojemnika przywieszce oraz na osłonie szyjki butelki; „prezentacja” oznacza wszelkie terminy, aluzje i tym podobne, odnoszące się do wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, umieszczane na etykietach, opakowaniu; na pojemnikach, zamknięciach, w reklamach lub stoso­ wane we wszelkiego rodzaju promocjach; „opakowanie” oznacza ochronne opakowania, takie jak papier, wszelkiego rodzaju otuliny słomiane, kartony i skrzyn­ ki używane do transportu jednego lub wielu pojemników lub do sprzedaży konsumentowi końcowemu;


c)

d)

e)

f)

g)

h)

L 108/158

i)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

określenie „wyprodukowany” odnosi się do całego procesu wytwarzania wina, napojów spirytusowych i  win aromatyzowanych; „wino” oznacza wyłącznie napój uzyskany w procesie pełnej lub częściowej fermentacji alkoholowej świeżych wino­ gron odmian winorośli, o których mowa w niniejszej umowie, prasowanych lub nie, lub moszczu z tych winogron; „odmiany winorośli” oznaczają odmiany roślin gatunku Vitis vinifera, bez uszczerbku dla przepisów prawnych danej Strony dotyczące użytkowania różnych odmian winorośli do produkcji wina na jej terytorium; „porozumienie WTO” oznacza porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu sporządzone dnia 15 kwietnia 1994 r. Artykuł  3 Ogólne zasady przywozu i  wprowadzania do obrotu

j)

k)

l)

O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, przywozu i wprowadzenia do produktów, o których mowa w art. 2, dokonuje się zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium danej Strony. TYTUŁ  I WZAJEMNA OCHRONA NAZW WIN, NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I  WIN AROMATYZOWANYCH Artykuł  4 Nazwy chronione Bez uszczerbku dla art. 5, 6 i 7, ochroną obejmuje się następujące produkty: a) w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 2: — odniesienia do nazwy państwa członkowskiego, z  którego pochodzi wino, napój spirytusowy lub wino aroma­ tyzowane, lub inne nazwy określające to państwo członkowskie, oznaczenia geograficzne, wymienione w dodatku 1, część A, pkt a) – dla win, b) – dla napojów spirytusowych i c) – dla win aromatyzowanych, tradycyjne określenia wymienione w dodatku 2, część A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 98 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.