Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 99

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 99

Strona 99 z 203

— b)

w przypadku win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z Czarnogóry: — — odniesienia do nazwy „Czarnogóra” lub innej nazwy określającej to państwo, oznaczenia geograficzne, wymienione w dodatku 1, część B, pkt a) – dla win, b) – dla napojów spirytusowych i c) – dla win aromatyzowanych Artykuł  5 Ochrona nazw odnoszących się do państw członkowskich Wspólnoty i  do Czarnogóry

1. W Czarnogórze odniesienia do państw członkowskich Wspólnoty i  inne nazwy określające państwa członkowskie, mające na celu określenie pochodzenia wina, napoju spirytusowego i wina aromatyzowanego: a) będą zastrzeżone dla win, napojów spirytusowych i  win aromatyzowanych pochodzących z  danego państwa człon­ kowskiego oraz nie będą używane przez Wspólnotę w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty.


b)

2. We Wspólnocie odniesienia do Czarnogóry i  inne nazwy określające Czarnogórę, mające na celu określenie pocho­ dzenia wina, napoju spirytusowego i wina aromatyzowanego: a) b) będą zastrzeżone dla win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z Czarnogóry oraz nie będą używane przez Czarnogórę w inny sposób niż zgodnie z warunkami określonymi w czarnogórskich przepi­ sach ustawowych i wykonawczych.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł  6 Ochrona oznaczeń geograficznych

L 108/159

1. a)

W Czarnogórze oznaczenia geograficzne odnoszące się do Wspólnoty, wymienione w dodatku 1, część A: są chronione w  odniesieniu do win, napojów spirytusowych i  win aromatyzowanych pochodzących ze Wspólnoty, oraz nie będą używane w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty. We Wspólnocie oznaczenia geograficzne odnoszące się do Czarnogóry, wymienione w dodatku 1, część B: są zastrzeżone dla win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z Czarnogóry, oraz nie mogą być używane w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w czarnogórskich przepisach ustawo­ wych i wykonawczych.

b)

2. a) b)

3. Strony przyjmują wszelkie zgodne z niniejszą umową środki konieczne do wzajemnej ochrony nazw, o których mowa w  art.  4 lit.  a) tiret drugie i  lit.  b) tiret drugie, które są używane do opisu i  prezentacji win, napojów spirytusowych i  win aromatyzowanych pochodzących z terytoriów Stron. W tym celu każda ze Stron stosuje właściwe środki prawne, o których mowa w art. 23 porozumienia TRIPS, by zapewnić skuteczną ochronę i zapobiec przypadkom stosowania oznaczeń geo­ graficznych i  tradycyjnych określeń do oznaczania win, napojów spirytusowych i  win aromatyzowanych nieobjętych od­ powiednimi oznaczeniami i opisami. 4. Oznaczenia geograficzne, o  których mowa w  art.  4, są zastrzeżone wyłącznie dla produktów pochodzących z  tery­ torium tej Strony, do której się odnoszą, i mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych tej Strony. 5. Ochrona przewidziana w niniejszej umowie w szczególności zakazuje stosowania nazw chronionych w odniesieniu do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, które nie pochodzą ze wskazanego obszaru geograficznego, i ma zastosowanie nawet wtedy, gdy: a) b) c) d) wskazane jest faktyczne pochodzenie wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, dane oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, nazwie towarzyszą terminy takie jak „rodzaj”, „typ”, „styl”, „imitacja”, „metoda” lub podobne, chronionej nazwy używa się w dowolny sposób w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2009 zharmonizowa­ nego systemu Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 99 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.