Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 6

(zwanej dalej „ustawą nr 52/94”), zmienionej ustawą nr 13 z dnia 29 kwietnia 1996 r. (zwanej dalej „ustawą nr 13/96”). Artykuł ten zmienia ponadto art. 2 ustawy nr 52/94 w ten sposób, że rozszerza możliwość skorzystania z pomocy, przewi­ dzianą w tej ostatniej ustawie w odniesieniu do obciążo­ nych kosztami zobowiązań istniejących na dzień 31 grudnia 2000 r. Artykuł ten zawiera wreszcie klau­ zulę, zgodnie z którą przewidziana pomoc może być wdrożona dopiero po opublikowaniu w Bollettino ufficiale della Regione Lazio (Dzienniku Urzędowym Regionu Lacjum) pozytywnego wyniku analizy przeprowadzonej przez Komisję zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE. Zmieniona podstawa prawna zgłoszonej pomocy


Zgodnie z tymi kryteriami Komisja uznała ten rodzaj dotacji za pomoc na prowadzenie działalności, która w ogólnym ujęciu mogła być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem tylko w przypadku spełnienia nastę­ pujących trzech warunków:

a) pomoc ta powinna dotyczyć obciążonych kosztami zobowiązań związanych z pożyczkami zaciągniętymi na finansowanie już zrealizowanych inwestycji;

b) łączna wysokość pomocy ewentualnie przyznanej w okresie, w którym zaciągnięta została pożyczka, i przedmiotowej pomocy nie mogła przekroczyć wartości procentowej ogólnie dopuszczanej przez Komisję, tj.:

— na inwestycje w podstawowym sektorze rolnictwa: 35 % lub 75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rozumieniu dyrek­ tywy Rady 75/268/EWG (4),

(11)

Ustawa nr 52/94, która stanowi podstawę prawną konsolidacji, przewidywała, co następuje: a) pomoc dla spółdzielni i ich konsorcjów w formie dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych na 15 lat na konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań związanych z inwestycjami, do których nie przysługi­ wały dopłaty publiczne (art. 1 ust. 1); b) pomoc dla gospodarstw rolnych w formie dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych na 15 lat na konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań wyni­ kających z już zrealizowanych inwestycji (art. 1 ust. 2); c) pomoc w formie dopłat dla spółdzielni rolniczych i ich konsorcjów w przypadku połączenia z innym podmiotem spółdzielczym lub wchłonięcia przez inny podmiot spółdzielczy w wysokości do 50 % zobowiązań zarejestrowanych w bilansie ww. spół­ dzielni lub konsorcjum w celu umorzenia przedmio­ towych zobowiązań (art. 4); d) za obciążone kosztami zobowiązania uważano te zobowiązania, które wynikały z krótko-, średnioi długoterminowych pożyczek bankowych otrzyma­ nych bez pomocy publicznej i istniały na dzień wejścia w życie ustawy. — na inwestycje w sektorze przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi: 55 % (lub 75 % na obszarach celu 1) na projekty zgodne z programami sekto­ rowymi lub z jednym z celów art. 1 rozporzą­ dzenia Rady (EWG) nr 866/90 (5) oraz 35 % (lub 50 % na obszarach celu 1) na inne projekty, które nie zostały wykluczone na podstawie kryteriów wyboru określonych w pkt 2 załącznika do decyzji Komisji 90/342/EWG (6) (lub decyzji Komisji 94/173/EWG (7);

c) przedmiotowa pomoc mogła być wypłacana tylko po zmianie stóp procentowych dla nowych pożyczek, aby uwzględnić zmianę kosztu pieniądza (wartość pomocy musiała w tym przypadku być niższa lub równa wydatkom poniesionym na skutek tej zmiany) lub tylko dla gospodarstw rolnych, które dawały gwarancje rentowności, w szczególności w przypadku gdy wysokość kosztów finansowych związanych z istniejącymi pożyczkami mogła przy­ nieść szkodę gospodarstwom lub doprowadzić do ich upadłości.

(14)

(12)

Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 88 (dawniej art. 93) ust. 2 Trak­ tatu WE, w odniesieniu do pomocy przewidzianej w przedmiotowej ustawie (3), ponieważ nie miała pewności co do jej zgodności z kryteriami, na których oparła się w celu przeprowadzenia analizy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 201016.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804) (1)

 • Dz. U. L11 - 6 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 11 do dnia 12 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 3 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 38/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.