Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 6

W związku ze wszczęciem postępowania władze włoskie zmieniły ustawę nr 52/94 ustawą nr 13/96, dzięki czemu Komisja mogła zamknąć ww. postępowanie, uznając za zgodną ze wspólnym rynkiem pomoc w formie zmie­ nionej ww. ustawą (8).

(3) Akta C 43/95 (dawniej NN 73/94) (Dz.U. C 327 z 7.12.1995, s. 9).

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

Dz.U. L 128 z 19.5.1975, s. 1. Dz.U. L 91 z 6.4.1990, s. 1. Dz.U. L 163 z 29.6.1990, s.71. Dz.U. L 222 z 20.9.1995, s. 19. Pismo SG(96) D/3465 z dnia 29 marca 1996 r.


16.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/9

(15)

Zmiany wprowadzone do programu na mocy ustawy nr 13/96 są następujące:

a) dopłata w wysokości do 50 % zobowiązań zarejestro­ wanych w bilansie spółdzielni w przypadku połą­ czenia lub wchłonięcia została zniesiona;

b) dopłaty na konsolidację obciążonych kosztami zobo­ wiązań spółdzielni i konsorcjów (art. 1 ust. 1 ustawy nr 52/94), a także pomoc dla gospodarstw (art. 1 ust. 2), mogą być przyznane wyłącznie na konsolidację zobowiązań związanych z realizacją inwestycji;

a) kwoty przewidziane w art. 257 ustawy nr 10/01 miały służyć finansowaniu programu pomocy na konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań gospodarstw rolnych i spółdzielni, zatwierdzonego przez Komisję w 1996 r. na podstawie specjalnych warunków w zakresie ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, które można było zastosować do sektora rolnego zamiast przepisów wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo­ nych przedsiębiorstw z 1994 r. (9) (zwanych dalej „wytycznymi z 1994 r.”), jak wyraźnie przewidziano w tych ostatnich;

c) wartość ww. pomocy może być równa tylko części inwestycji (limit) równej 80 % w przypadku spół­ dzielni i 65 % w przypadku gospodarstw rolnych;

d) przyznana pomoc nie może przekraczać limitów na ogół dopuszczanych przez Komisję obowiązujących dla łącznej kwoty ewentualnie przyznanej pomocy, gdy pożyczka została zaciągnięta, oraz przedmiotowej pomocy, tj.: 35 % (75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rozumieniu dyrektywy 75/268/EWG) w przypadku inwestycji w podstawowy sektor rolny oraz 55 % w przypadku inwestycji w sektor przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi;

b) wytyczne z 1994 r. zastąpiono wytycznymi wspól­ notowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu rato­ wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw w 1997 r. (10) (zwanymi dalej „wytycznymi z 1997r.”), które ustanawiały nowe warunki, mające zastosowanie do sektora rolnego; należało dostosować program do tych nowych warunków, począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r.; żadna z dostępnych infor­ macji nie umożliwiała jednak stwierdzenia, że program dostosowano;

c) wytyczne z 1997 r. zostały zastąpione następnie wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo­ nych przedsiębiorstw w 1999 r. (zwanymi dalej „wytycznymi z 1999 r.”), do których również należało dostosować przedmiotowy program;

e) przedmiotowa pomoc może być przyznana tylko gospodarstwom rolnym lub spółdzielniom, które dają gwarancję rentowności, w szczególności w przypadku gdy wysokość kosztów finansowych związanych z istniejącymi pożyczkami mogła przy­ nieść szkodę gospodarstwom lub doprowadzić do ich upadłości.

d) żadna z dostępnych informacji nie umożliwiała jednak stwierdzenia, że przedmiotowy program dostosowano do wymogów wytycznych z 1999 r.;

(16)

Program pomocy, zatwierdzony z uwzględnieniem tych zmian, nie zmienił się do momentu, gdy Komisja wydała decyzję o wszczęciu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przepisów art. 257 ustawy nr 10/01.

(18) III. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA NA MOCY ART. 88 UST. 2 TRAKTATU WE

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 201016.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804) (1)

 • Dz. U. L11 - 6 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 11 do dnia 12 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 3 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 38/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.