Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 5

Strona 5 z 6

V. OCENA

(20)

(21)

(22)

W tym kontekście władze włoskie uważają, że do pomocy przewidzianej przez ustawę nr 52/94 można zastosować odstępstwo, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. W piśmie z dnia 2 lipca 2004 r. władze włoskie pytały ponadto czy w przypadku analizy – z punktu widzenia ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw – pomocy wypłaconej w latach 1998–2000 (11) dla kredytów istniejących na dzień 5 grudnia 1994 r., nie byłoby możliwe zastosowanie pkt 2.5 wytycznych z 1997 r., zgodnie z którym „wytyczne nie przesądzają ponadto zastosowania zatwierdzonych programów pomocy przyznawanej w celach innych niż ratowanie i restrukturyzacja, na przykład rozwój regionalny [i] rozwój MŚP”, zważywszy, że środki przewidziane ustawą nr 52/94 zostały zatwierdzone jako środki przeznaczone na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, nie zmieniając warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Wreszcie w odpowiedzi na twierdzenia wyrażone w pkt 29 pisma z dnia 11 grudnia 2003 r. (zob. przypis 1),


(26)

(23)

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu, wszelka pomoc przy­ znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę hand­ lową między państwami członkowskimi. Przedmiotowy środek odpowiada tej definicji, ponieważ sprzyja określonym przedsiębiorstwom (tym, które muszą sprostać obciążonym kosztami zobowiązaniom w sektorze rolnym) i może wpłynąć na wymianę hand­ lową, zważywszy na miejsce zajmowane przez Włochy w sektorze produkcji rolnej (przykładowo w 2006 r. Włochy były trzecim producentem mięsa wołowego i pierwszym producentem pomidorów w Unii Europej­ skiej).

(27)

(24)

(11) Władze włoskie podają rok 2000 a nie 2001, ponieważ po 2000 r. nie przyznano żadnej pomocy.

(12) To jest 4 000 000 000 ITL (2 061 856 EUR). W latach 1998–2000 wartość przyznanej pomocy wyniosła 1 400 000 000 ITL (721 650 EUR).

16.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/11

(28)

Niemniej w przypadkach przewidzianych w art. 87 ust. 2 i 3 Traktatu WE niektóre środki można uznać w drodze odstępstwa za zgodne ze wspólnym rynkiem. W analizowanym przypadku, uwzględniając charakter przedmiotowego programu, jedyne odstępstwo, na jakie można się powołać, to odstępstwo przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, który przewiduje, że za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc prze­ znaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Zanim zostanie przeanalizowana możliwość zastoso­ wania tego odstępstwa, Komisja podkreśla, że w piśmie z dnia 2 lipca 2004 r., sporządzonym po dacie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, władze włoskie poinformowały, że została wszczęta procedura uchylenia art. 257 ustawy nr 10/01 i że nie została wypłacona żadna pomoc na mocy przepisów tego artykułu. Pismem przesłanym teleksem w dniu 20 września 2005 r. służby Komisji wezwały władze włoskie do przedstawienia dowodu uchylenia art. 257 ustawy nr 10/01. Służby Komisji otrzymały odpowiedź na wspomniany teleks pismem z dnia 16 lipca 2008 r., które potwier­ dzało uchylenie na mocy art. 27 ust. 2 ustawy regio­ nalnej nr 4 z dnia 28 kwietnia 2006 r. spornych prze­ pisów zawartych w art. 257 ustawy nr 10/01, której stosowanie zostało jednak wstrzymane od momentu wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 201016.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804) (1)

 • Dz. U. L11 - 6 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 11 do dnia 12 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 3 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 38/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.