Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 3

Strona 3 z 7

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (5) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania tego protokołu w imieniu Wspólnoty Europejskiej.


(11)

(16)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo­ nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo­ nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (6). Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy w związku z tym w jej przyjęciu, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(17) (12)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (7). Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

L L L L L L L 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 52. 53 z 27.2.2008, s. 1. 83 z 26.3.2008, s. 3. 131 z 1.6.2000, s. 43. 64 z 7.3.2002, s. 20.

(13)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 111/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2010

(18)

Komitet ds. Kodeksu Granicznego Schengen, do którego zwrócono się dnia 19 października 2009 r., nie wydał opinii, i w związku z tym Komisja, zgodnie z art. 5a ust. 4 lit. a) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykony­ wania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1) przedłożyła Radzie wniosek dotyczący środków, jakie należy podjąć, i jednocześnie przekazała go Parlamentowi Europejskiemu,

ślonym w części I załącznika. Zasady te, wraz z niewiążącymi wytycznymi określonymi w części II załącznika, stanowią część planu operacyjnego sporządzanego dla każdej operacji koordy­ nowanej przez agencję. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ochrona zewnętrznych granic morskich w kontekście współ­ pracy operacyjnej między państwami członkowskimi koordyno­ wana przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (zwaną dalej „agencją”) podlega zasadom okre­

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

4.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/23

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ I Zasady koordynowanych przez agencję operacji na granicach morskich 1. 1.1. Zasady ogólne Działania podejmowane na potrzeby operacji ochrony granic realizuje się zgodnie z prawami podstawowymi i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przechwyconych lub uratowanych ani bezpieczeństwu jednostek uczestniczących w operacji. Nikogo nie sprowadza się na ląd ani w żaden inny sposób nie przekazuje władzom krajowym wbrew zasadzie non-refoulement ani nikogo nie sprowadza się na ląd ani nie przekazuje władzom kraju, z którego osoba taka może zostać wydalona lub zawrócona do innego kraju wbrew zasadzie non-refoulement.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.