Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 4

Strona 4 z 7

Bez uszczerbku dla pkt 1.1 osobom przechwyconym lub uratowanym udziela się stosownych informacji, tak aby mogły wyjaśnić, dlaczego sądzą, że sprowadzenie na ląd w proponowanym miejscu byłoby sprzeczne z zasadą non-refoulement. W trakcie całej operacji uwzględnia się specjalne potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób potrzebujących pilnej pomocy medycznej, osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, a także innych osób w szczególnie trudnej sytuacji. Państwa członkowskie zapewniają, aby funkcjonariusze straży granicznej biorący udział w operacji ochrony granic byli wyszkoleni w zakresie odpowiednich praw podstawowych i prawa uchodźców oraz znali między­ narodowe przepisy o poszukiwaniach i ratownictwie. Przechwytywanie Po wykryciu obecności statku lub innego środka żeglugi morskiej („statek”) należy zbliżyć się do niego w celu zidentyfikowania go i stwierdzenia jego przynależności państwowej, a przed podjęciem dalszych działań obser­ wować go z bezpiecznej odległości. Informacje o statku należy niezwłocznie przekazać centrum koordynacyj­ nemu ustanowionemu w kontekście i na potrzeby koordynowanych przez agencję operacji na morzu. Jeżeli statek wpływa lub wpłynął do strefy przyległej lub na morza terytorialne państwa członkowskiego nieuczestniczącego w operacji, informacje o statku przekazuje się centrum koordynacyjnemu, a ono przekazuje je odpowiedniemu państwu członkowskiemu. Informacje o jakimkolwiek statku podejrzanym o udział w nielegalnych działaniach na morzu nieobjętych zakresem operacji przekazuje się centrum koordynacyjnemu, a ono przekazuje je odpowiedniemu państwu członkowskiemu lub odpowiednim państwom członkowskim. Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, by przypuszczać, że na pokładzie statku lub innego środka żeglugi morskiej znajdują się osoby mające zamiar ominięcia kontroli na przejściach granicznych, działania podej­ mowane podczas operacji ochrony granic wobec takich statków lub innych środków żeglugi morskiej mogą obejmować: a) żądanie informacji i dokumentacji o prawach własności, rejestracji i aspektach związanych z podróżą, jak również informacji o tożsamości, obywatelstwie i innych istotnych danych osób znajdujących się na pokła­ dzie; b) zatrzymanie statku, wejście na jego pokład, przeszukanie statku, jego ładunku i osób znajdujących się na pokładzie, a także przesłuchanie osób znajdujących się na pokładzie; c) poinformowanie osób znajdujących się na pokładzie, że nie są upoważnione do przekroczenia granicy oraz że osobom kierującym statkiem może grozić kara za umożliwienie podróży; d) przejęcie statku i zatrzymanie osób znajdujących się na pokładzie; e) nakazanie statkowi, aby zmienił kurs i skierował się poza dane morza terytorialne lub daną strefę przyległą lub ku celowi innemu niż dane morza terytorialne lub dana strefa przyległa, eskortowanie statku lub pozostanie w jego pobliżu, dopóki nie przyjmie takiego kursu; f) skierowanie statku lub osób znajdujących się na jego pokładzie do kraju trzeciego albo przekazanie w inny sposób statku lub osób znajdujących się na jego pokładzie organom kraju trzeciego; g) skierowanie statku lub osób znajdujących się na jego pokładzie do przyjmującego państwa członkowskiego lub innego państwa członkowskiego uczestniczącego w operacji.


1.2.

1.3.

1.4.

2. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

L 111/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2010

2.5. 2.5.1.

Działania, o których mowa w pkt 2.4, podejmuje się pod następującymi warunkami: Morza terytorialne i strefa przyległa

2.5.1.1. Działania, o których mowa w pkt 2.4, podejmuje się po uzyskaniu zezwolenia od przyjmującego państwa członkowskiego i zgodnie z instrukcjami, które państwo to przekazało za pośrednictwem centrum koordyna­ cyjnego jednostce uczestniczącej w operacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.