Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 5

Strona 5 z 7

W tym celu jednostka uczestnicząca w operacji powiadamia – za pośrednictwem centrum koordynacyjnego – przyjmujące państwo członkowskie, czy kapitan przechwyconego statku poprosił o powiadomienie przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego należącego do państwa bandery. 2.5.1.2. Wszelkie czynności operacyjne na morzach terytorialnych lub w strefie przyległej państwa członkowskiego nieuczestniczącego w operacji realizuje się zgodnie z zezwoleniem i instrukcjami państwa nadbrzeżnego. Infor­ muje się centrum koordynacyjne o każdej wymianie informacji z państwem nadbrzeżnym oraz o wszelkich działaniach następczych. 2.5.2. Pełne morze poza strefą przyległą


2.5.2.1. Jeżeli statek pływa pod banderą państwa członkowskiego uczestniczącego w operacji lub posiada znaki rejest­ racji wskazujące na przynależność do takiego państwa, działania, o których mowa w pkt 2.4, podejmuje się po uzyskaniu zezwolenia od państwa bandery. Do udzielenia lub przekazania takiego zezwolenia upoważniony jest urzędnik krajowy reprezentujący to państwo członkowskie w centrum koordynacyjnym. 2.5.2.2. Jeżeli statek pływa pod banderą państwa członkowskiego nieuczestniczącego w operacji lub pod banderą kraju trzeciego lub posiada znaki rejestracji takiego państwa lub kraju, należy zwrócić się odpowiednią drogą do państwa bandery o potwierdzenie rejestracji tego statku, a jeżeli potwierdzona zostanie jego przynależność, należy zwrócić się do państwa bandery – zgodnie z protokołem z Palermo przeciwko przemytowi migrantów – o wydanie zezwolenia na podjęcie działań, o których mowa w pkt 2.4. O każdej wymianie informacji z państwem bandery powiadamia się centrum koordynacyjne. 2.5.2.3. Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, by przypuszczać, że statek pływający pod obcą banderą lub odmawiający wywieszenia bandery ma w rzeczywistości taką samą przynależność państwową jak jednostka uczestnicząca w operacji, jednostka ta przystępuje do weryfikacji prawa statku do posługiwania się daną banderą. W tym celu jednostka ta może wysłać do podejrzanego statku łódź pod dowództwem funkcjonariusza. Jeżeli po kontroli dokumentów podejrzenie nadal się utrzymuje, jednostka uczestnicząca w operacji przystępuje do dalszej kontroli pokładu statku, którą przeprowadza z jak największą uwagą. Odpowiednią drogą podejmuje się kontakt z państwem, pod którego banderą statek ten pływa. 2.5.2.4. Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, by przypuszczać, że statek pływający pod obcą banderą lub odmawiający wywieszenia bandery w rzeczywistości przynależy do innego państwa członkowskiego uczestniczącego w operacji, prawo statku do posługiwania się daną banderą weryfikuje się po uzyskaniu zezwolenia od tego państwa. Do udzielenia lub przekazania takiego zezwolenia upoważniony jest urzędnik krajowy reprezentujący to państwo członkowskie w centrum koordynacyjnym. Jeżeli w powyższych przypadkach okaże się, że podejrzenia co do przynależności państwowej statku były uzasadnione, podejmuje się działania, o których mowa w pkt 2.4, na warunkach określonych w pkt 2.5.2.1. 2.5.2.5. Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, by przypuszczać, że statek nie ma przynależności państwowej lub może zostać uznany za statek bez przynależności państwowej, jednostka uczestnicząca przystępuje do weryfikacji prawa statku do posługiwania się daną banderą. W tym celu jednostka ta może wysłać do podejrzanego statku łódź pod dowództwem funkcjonariusza. Jeżeli po kontroli dokumentów podejrzenie nadal się utrzymuje, jednostka patrolowa przystępuje do dalszej kontroli pokładu statku, którą przeprowadza z jak największą uwagą. Jeżeli okaże się, że podejrzenia co do braku przynależności państwowej statku były uzasadnione, oraz jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, by przypuszczać, że statek bierze udział w przemycie migrantów drogą morską w rozumieniu Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, podejmuje się działania, o których mowa w pkt 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.