Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 6

Strona 6 z 7

4. Statek nie posiada przynależności państwowej lub może zostać uznany za statek bez przynależności państwowej, jeżeli żadne państwo nie udzieliło mu prawa do pływania pod swoją banderą lub jeżeli statek pływa pod banderą dwóch lub większej liczby państw, posługując się tymi banderami w zależności od okolicz­ ności. 2.5.2.6. W oczekiwaniu na wydanie zezwolenia przez państwo bandery lub w przypadku braku takiego zezwolenia obserwuje się statek z bezpiecznej odległości. Nie podejmuje się żadnych innych działań bez wyraźnego zezwolenia państwa bandery, chyba że działania są konieczne, by zapobiec nieuchronnemu zagrożeniu życia osób – zgodnie z częścią II sekcja 1 – lub wynikają z odpowiednich porozumień dwustronnych lub wielo­ stronnych lub chyba że statek wpłynął do strefy przyległej.


4.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/25

CZĘŚĆ II Wytyczne w sprawie poszukiwań, ratownictwa i sprowadzania na ląd w ramach koordynowanych przez agencję operacji na granicach morskich 1. 1.1. Poszukiwania i ratownictwo Obowiązek udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu państwa członkowskie wykonują zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami międzynarodowych konwencji o poszukiwaniach i ratownictwie oraz zgodnie z wymogiem respektowania praw podstawowych. Jednostki uczestniczące w operacji udzielają pomocy każdemu statkowi lub każdej osobie znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu. Pomocy udziela się bez względu na obywatelstwo lub status takiej osoby lub bez względu na okolicz­ ności, w których dana osoba została znaleziona Jeżeli w trakcie operacji ochrony granic zaistnieje niepewność lub obawa co do bezpieczeństwa statku lub osoby znajdującej się na jego pokładzie, jednostka uczestnicząca w operacji powinna jak najszybciej przekazać wszelkie dostępne informacje ratowniczemu centrum koordynacyjnemu odpowiedzialnemu za rejon działań poszukiwaw­ czych i ratowniczych, w którym ma miejsce dana sytuacja. Jeżeli ratownicze centrum koordynacyjne kraju trzeciego odpowiedzialne za dany rejon działań poszukiwaw­ czych i ratowniczych nie odpowiada na powiadomienie przekazane przez jednostkę uczestniczącą w operacji, jednostka ta powinna skontaktować się z ratowniczym centrum koordynacyjnym w przyjmującym państwie członkowskim. Oczekując na instrukcje ratowniczego centrum koordynacyjnego, jednostki uczestniczące w operacji powinny podjąć wszelkie stosowne działania, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobom. 1.3. Jednostki uczestniczące w operacji powinny wziąć pod uwagę wszelkie istotne aspekty i przekazać swoją ocenę właściwemu ratowniczemu centrum koordynacyjnemu; dotyczy to w szczególności: a) wystąpienia prośby o pomoc; b) zdatności statku do żeglugi morskiej i prawdopodobieństwa, że statek nie dotrze do miejsca docelowego; c) liczby pasażerów w stosunku do rodzaju statku (przeciążenie); d) dostępności zasobów (paliwa, wody, żywności itd.) niezbędnych, by dotrzeć do brzegu; e) obecności wykwalifikowanej załogi i dowództwa statku; f) dostępności sprzętu ratunkowego, nawigacyjnego i komunikacyjnego; g) obecności pasażerów wymagających pilnej pomocy medycznej; h) obecności zmarłych pasażerów; i) obecności kobiet w ciąży lub dzieci; j) warunków pogodowych i warunków na morzu. 1.4. Istnienie sytuacji nadzwyczajnej nie musi być wyłącznie podyktowane ani uwarunkowane tym, czy wystąpiła prośba o pomoc. Jeżeli uznaje się, że statek znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej, a mimo to osoby przebywające na jego pokładzie odmawiają przyjęcia pomocy, jednostka uczestnicząca w operacji powinna powiadomić ratownicze centrum koordynacyjne i kontynuować wypełnianie obowiązku opieki, podejmując wszelkie działania niezbędne dla bezpieczeństwa danych osób, a jednocześnie unikając wszelkich działań, które mogłyby pogorszyć sytuację lub zwiększyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 20 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.