Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2
Zgodnie z opinią Urzędu dotyczącą nienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności kwasu alfa-lino­ lenowego (ALA) i kwasu linolowego (LA) oraz prawidło­ wego wzrostu i rozwoju dzieci (pytanie nr EFSA-Q2008-079) (5) Komisja w rozporządzeniu (WE) nr 983/2009 wydała zezwolenie na stosowanie oświad­ czenia zdrowotnego: „Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci” wraz ze szczególnymi warunkami stosowania: „Poinformowanie konsumenta, że korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia kwasu linolowego w ilości odpowiadającej 1 % dziennego zapo­ trzebowania energetycznego i kwasu alfa-linolenowego w ilości odpowiadającej 0,2 % dziennego zapotrzebo­ wania energetycznego”.


(5)

(2)

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9. (2) Dziennik EFSA (2008) odpowiednio 781, s. 1–2 i 825, s. 1–13. (3) Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 3.

(4) Dziennik EFSA (2009) 1175, s. 1–9. (5) Dziennik EFSA (2008) 783, s. 1–10.

L 111/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2010

(7)

W ramach procedury wydawania zezwoleń na stoso­ wanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt podczas posiedzenia w dniu 20 lutego 2009 r. stwierdził, że należy zwracać się do Urzędu o wydanie ogólnych opinii dotyczących wartości referencyjnych w celu ozna­ kowania kwasów tłuszczowych, aby umożliwić przegląd warunków stosowania dla odnośnego oświadczenia zdro­ wotnego, na które wydano zezwolenie, zgodnie z art. 19 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. W dniu 3 sierpnia 2009 r. Komisja i państwa członkowskie otrzymały od Urzędu opinię naukową (pytanie nr EFSA-Q-200900548) (1), w której stwierdzono, że proponowana wartość referencyjna 2 g dla wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (PUFA) n-3 ALA jest zgodna z zalecaną dawką spożycia dla populacji ogólnej w krajach europej­ skich. Ponadto Urząd zaproponował 10 g jako wartość referencyjną dotycząca spożywania dla celów oznako­ wania dla PUFA n-6 LA. Uwzględniając opinię naukową Urzędu i w celu okre­ ślenia odpowiednich warunków stosowania oświadczeń zdrowotnych dotyczących wpływu kwasów tłuszczo­ wych, należy zmienić warunki stosowania ustalone dla oświadczenia zdrowotnego, na stosowanie którego udzie­ lono zezwolenia, dotyczącego wpływu niezbędnych kwasów tłuszczowych na prawidłowy wzrost i rozwój dzieci. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

1) Pierwszy wpis w piątej kolumnie (Warunki stosowania oświadczenia) otrzymuje brzmienie: „Poinformowanie konsumenta, że korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 1,5–2,4 g steroli roślin­ nych. Odniesienia do skali efektu można dokonać jedynie dla żywności należącej do następujących kategorii: tłuszcze do smarowania, przetwory mleczne, majonez i sosy sałat­ kowe. Odnosząc się do skali tego efektu należy poinfor­ mować konsumenta o pełnym zakresie wynoszącym »7–10 %« i okresie czasu do wystąpienia efektu trwającym »2–3 tygodni«.”; 2) Drugi wpis w piątej kolumnie (Warunki stosowania oświad­ czenia) otrzymuje brzmienie: „Poinformowanie konsumenta, że korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 1,5–2,4 g stanoli roślin­ nych. Odniesienia do skali efektu można dokonać jedynie dla żywności należącej do następujących kategorii: tłuszcze do smarowania, przetwory mleczne, majonez i sosy sałat­ kowe. Odnosząc się do skali tego efektu należy poinfor­ mować konsumenta o pełnym zakresie wynoszącym »7–10 %« i okresie czasu do wystąpienia efektu trwającym »2–3 tygodni«.”; 3) Trzeci wpis w piątej kolumnie (Warunki stosowania oświad­ czenia) otrzymuje brzmienie: „Poinformowanie konsumenta, że korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 2 g kwasu alfa-linoleno­ wego (ALA) i dziennego spożycia 10 g kwasu linolowego (LA)”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 983/2009 wpro­ wadza się następujące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dziennik EFSA (2009) 1176, s. 1–11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 20 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.