Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 7

bezpieczeństwa systemu. Urzędnika ds. bezpieczeństwa systemu mianuje dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. Zadania urzędnika ds. bezpieczeństwa systemu obejmują w szczególności: a) przygotowanie, aktualizację i przegląd polityki bezpieczeń­ stwa opisanej w art. 7 niniejszej decyzji; b) monitorowanie skuteczności wdrażania procedur bezpie­ czeństwa odnośnie do centralnego VIS i infrastruktury łącz­ ności; c) udział w przygotowaniu sprawozdań dotyczących bezpie­ czeństwa, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 rozporzą­ dzenia (WE) nr 767/2008; d) koordynację i pomoc w zakresie kontroli i audytów prze­ prowadzanych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, o których mowa w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 767/2008; e) monitorowanie, czy niniejsza decyzja i polityka bezpieczeń­ stwa są odpowiednio i w pełni stosowane przez wszystkich wykonawców, w tym podwykonawców, zaangażowanych w jakikolwiek sposób w zarządzanie VIS i jego funkcjono­ wanie; f) prowadzenie wykazu pojedynczych krajowych punktów kontaktowych odnośnie do bezpieczeństwa VIS i udostępnianie go lokalnym urzędnikom ds. bezpieczeństwa centralnego VIS i infrastruktury łączności. Artykuł 3 Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS 1. Nie naruszając art. 8, Komisja wyznacza spośród swoich urzędników lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa central­ nego VIS. Zapobiega się powstawaniu konfliktów interesów między obowiązkami lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa a wszelkimi innymi obowiązkami służbowymi. Lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa centralnego VIS mianuje dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. 2. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS zapewnia wdrażanie środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszej decyzji, i przestrzeganie procedur bezpie­ czeństwa w głównym centralnym VIS. W odniesieniu do rezer­ wowego centralnego VIS lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS zapewnia wdrażanie środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszej decyzji, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 10, oraz przestrzeganie związanych z nimi procedur bezpieczeństwa. 3. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS może przekazać każde ze swoich zadań podlegającym mu


pracownikom. Zapobiega się powstawaniu konfliktów interesów między obowiązkami związanymi z wykonywaniem takich zadań a innymi obowiązkami służbowymi. Jeden numer tele­ fonu i adres umożliwiają skontaktowanie się w każdym momencie z lokalnym urzędnikiem ds. bezpieczeństwa lub z podlegającym mu pracownikiem pełniącym dyżur. 4. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS wykonuje zadania wynikające ze środków bezpieczeństwa, które mają zostać podjęte w miejscach, w których znajdują się główny i rezerwowy centralny VIS, w granicach wyznaczonych ust. 1. Zadania te obejmują w szczególności: a) lokalne zadania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa obej­ mujące kontrole zapór sieciowych, systematyczne testy bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytu i sprawozdawczość; b) monitorowanie efektywności planu ciągłości działania oraz zapewnianie przeprowadzania systematycznych ćwiczeń; c) zabezpieczanie dowodów dotyczących wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo centralnego VIS lub infrastruktury łączności, oraz zgłaszanie takich zdarzeń urzędnikowi ds. bezpieczeństwa systemu; d) informowanie urzędnika ds. bezpieczeństwa o potrzebie zmiany polityki bezpieczeństwa; systemu

e) monitorowanie stosowania niniejszej decyzji i polityki bezpieczeństwa przez każdego z wykonawców, w tym podwykonawców, zaangażowanych w jakikolwiek sposób w zarządzanie centralnym VIS i jego funkcjonowanie; f) dopilnowanie, by pracownicy zapoznali się ze swoimi obowiązkami, i monitorowanie stosowania polityki bezpie­ czeństwa; g) monitorowanie zmian w technologii informacyjnej związa­ nych z bezpieczeństwem oraz zapewnianie odpowiedniego przeszkolenia pracowników; h) przygotowywanie podstawowych informacji i opcji dotyczą­ cych ustanawiania, aktualizacji i przeglądu polityki bezpie­ czeństwa zgodnie z art. 7. Artykuł 4 Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa łączności infrastruktury

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.