Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 3

Strona 3 z 7

1. Nie naruszając art. 8, Komisja wyznaczy spośród swoich urzędników lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa infrastruk­ tury łączności. Zapobiega się powstawaniu konfliktów interesów między obowiązkami lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa a wszelkimi innymi obowiązkami służbowymi. Lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa infrastruktury łączności mianuje dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Sprawiedli­ wości, Wolności i Bezpieczeństwa.

5.5.2010


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/27

2. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa infrastruktury łącz­ ności monitoruje funkcjonowanie infrastruktury łączności oraz zapewnia wdrażanie środków bezpieczeństwa i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Artykuł 5 Zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu 1. Wszelkie wydarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania VIS oraz mogą spowo­ dować szkody lub straty w tym systemie, uznaje się za zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu, w szczególności jeżeli mogło dojść do uzyskania dostępu do danych lub jeżeli została lub mogła zostać naruszona dostępność, integralność lub pouf­ ność przedmiotowych danych. 2. W ramach polityki bezpieczeństwa ustanawia się proce­ dury dotyczące przeprowadzania działań naprawczych po zdarzeniu zagrażającym bezpieczeństwu. Zdarzeniami zagraża­ jącymi bezpieczeństwu zarządza się w taki sposób, aby zapewnić szybkie, skuteczne i właściwe reagowanie zgodnie z polityką bezpieczeństwa. 3. Informacje na temat zdarzeń zagrażających bezpieczeń­ stwu, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie VIS w państwie członkowskim lub na dostępność, integralność i poufność danych wprowadzonych do tego systemu przez państwo członkowskie, przekazuje się temu państwu członkow­ skiemu. Zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu zgłasza się inspektorowi ochrony danych Komisji. Artykuł 6

3. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa infrastruktury łącz­ ności może przekazać każde ze swoich zadań podlegającym mu pracownikom. Zapobiega się powstawaniu konfliktów interesów między obowiązkami związanymi z wykonywaniem takich zadań a innymi obowiązkami służbowymi. Jeden numer tele­ fonu i adres umożliwiają skontaktowanie się w każdym momencie z lokalnym urzędnikiem ds. bezpieczeństwa lub z podlegającym mu pracownikiem pełniącym dyżur.

4. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa infrastruktury łącz­ ności wykonuje zadania związane ze środkami bezpieczeństwa dotyczącymi infrastruktury łączności, obejmujące w szczególności:

a) wszelkie zadania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa związane z infrastrukturą łączności, takie jak kontrola zapór sieciowych, systematyczne testy bezpieczeństwa, prze­ prowadzanie audytu i sprawozdawczość;

b) monitorowanie efektywności planu ciągłości działania oraz zapewnianie przeprowadzania systematycznych ćwiczeń;

Zarządzanie zdarzeniami 1. Wszyscy pracownicy i wykonawcy zaangażowani w rozwijanie i obsługę VIS oraz zarządzanie nim mają obowiązek odnotowywania i zgłaszania odpowiednio urzędni­ kowi ds. bezpieczeństwa systemu lub lokalnemu urzędnikowi ds. bezpieczeństwa centralnego VIS bądź lokalnemu urzędni­ kowi ds. bezpieczeństwa infrastruktury łączności wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu VIS. 2. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania VIS, lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS lub lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa infrastruktury łączności bezzwłocznie informuje o tym urzędnika ds. bezpieczeństwa systemu oraz, w stosownych przypadkach, pojedynczy krajowy punkt kontaktowy ds. bezpieczeństwa VIS, jeżeli taki punkt istnieje w powyższym państwie członkowskim, w formie pisemnej, a w wyjątkowo pilnych przypadkach za pośrednic­ twem innych dróg komunikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.