Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 4

Strona 4 z 7

Zgłoszenie obejmuje opis zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, poziom ryzyka, możliwe konsekwencje oraz środki, które podjęto lub które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka. 3. Lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa centralnego VIS lub, odpowiednio, lokalny urzędnik ds. bezpieczeństwa infrastruk­ tury łączności bezzwłocznie zabezpiecza wszelkie dowody związane ze zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu. W zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami doty­ czącymi ochrony danych dowody te udostępnia się urzędnikowi ds. bezpieczeństwa systemu na jego wniosek. 4. Wdrożone zostają procedury przekazywania informacji zwrotnych w celu zapewnienia informacji o wynikach po zakończeniu zdarzenia i usunięciu jego skutków.


c) zabezpieczanie dowodów dotyczących wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury łączności lub centralnego VIS lub na systemy krajowe, oraz zgłaszanie takich zdarzeń urzędnikowi ds. bezpieczeń­ stwa systemu;

d) informowanie urzędnika ds. bezpieczeństwa o potrzebie zmiany polityki bezpieczeństwa;

systemu

e) monitorowanie stosowania niniejszej decyzji i polityki bezpieczeństwa przez każdego z wykonawców, w tym podwykonawców, zaangażowanych w jakikolwiek sposób w zarządzanie infrastrukturą łączności;

f) dopilnowanie, by pracownicy zapoznali się ze swoimi obowiązkami, i monitorowanie stosowania polityki bezpie­ czeństwa;

g) monitorowanie zmian w technologii informacyjnej związa­ nych z bezpieczeństwem oraz zapewnianie odpowiedniego przeszkolenia pracowników;

h) przygotowywanie podstawowych informacji i opcji dotyczą­ cych ustanawiania, aktualizacji i przeglądu polityki bezpie­ czeństwa zgodnie z art. 7.

L 112/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

ROZDZIAŁ III ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 7 Polityka bezpieczeństwa 1. Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedli­ wości, Wolności i Bezpieczeństwa ustanawia i aktualizuje obowiązującą politykę bezpieczeństwa oraz dokonuje jej regu­ larnego przeglądu zgodnie z niniejszą decyzją. W ramach poli­ tyki bezpieczeństwa ustanawia się szczegółowe procedury i środki do celów ochrony przed zagrożeniami dla dostępności, integralności i poufności VIS, w tym planowanie na wypadek sytuacji awaryjnych, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpie­ czeństwa określony niniejszą decyzją. Polityka bezpieczeństwa jest zgodna z niniejszą decyzją. 2. Polityka bezpieczeństwa opiera się na ocenie ryzyka. Środki określone w ramach polityki bezpieczeństwa są propor­ cjonalne do zidentyfikowanych zagrożeń. 3. Aktualizacji oceny ryzyka i polityki bezpieczeństwa doko­ nuje się, jeżeli jest to niezbędne w wyniku zmian technologicz­ nych, określenia nowych zagrożeń lub jakichkolwiek innych okoliczności. Niezależnie od powyższych czynników dokonuje się rocznego przeglądu polityki bezpieczeństwa w celu zapew­ nienia jej dostosowania do najnowszej oceny ryzyka lub innych nowo określonych zmian technologicznych, zagrożeń lub innych istotnych okoliczności. 4. Urzędnik ds. bezpieczeństwa systemu przygotowuje poli­ tykę bezpieczeństwa w koordynacji z lokalnym urzędnikiem ds. bezpieczeństwa VIS i lokalnym urzędnikiem ds. bezpieczeństwa infrastruktury łączności. Artykuł 8 Wdrażanie środków bezpieczeństwa 1. Realizację zadań i wymogów określonych w niniejszej decyzji oraz w polityce bezpieczeństwa, w tym zadanie wyzna­ czenia lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa, można zlecić lub powierzyć organom prywatnym bądź publicznym. 2. W takim przypadku Komisja w ramach wiążącej prawnie umowy zapewnia całkowitą zgodność z wymogami określo­ nymi w niniejszej decyzji i polityce bezpieczeństwa. W przypadku gdy zadanie wyznaczenia lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa zostanie delegowane lub zlecone na zewnątrz, Komisja w ramach wiążącej prawnie umowy gwaran­ tuje, że zostaną z nią przeprowadzone konsultacje dotyczące osoby, która ma być wyznaczona na stanowisko lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa. Artykuł 9 Kontrola dostępu do infrastruktury 1. W celu ochrony obszarów, na których znajduje się infra­ struktura przetwarzania danych, stosuje się obwody bezpieczeń­ stwa obejmujące odpowiednie bariery i kontrole dostępu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.