Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 11

Strona 11 z 28

(iii) jeżeli środki, o których mowa w ppkt (i) i (ii) nie mogą być wdrożone, konieczna może być bardziej bezpośrednia kontrola działalności BankCo;

(iv) BankCo powinien udzielić znaczącej części swoich nowych kredytów w segmentach rynku kredytów hipotecznych, w których kredytodawcy sektora prywatnego obecnie nie udzielają kredytów (na przy­ kład przy wysokich poziomach wskaźnika LTV lub w szczególności osobom kupującym dom/miesz­ kanie po raz pierwszy);

4.2. DECYZJA W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA POSTĘPO­


WANIA (52)

W swoich uwagach Leeds Building Society wyraziło swoje obawy dotyczące zakłócenia konkurencji poten­

(v) w segmentach rynku kredytów hipotecznych, w których BankCo konkuruje z kredytodawcami sektora prywatnego, należy ograniczyć jego konku­ rencyjność cenową, być może poprzez pozostawanie poza zestawieniem najlepszych ofert Moneyfacts w odniesieniu do kredytów hipotecznych, tj. poza pierwszą piątką kredytodawców;

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/47

(vi) do chwili zniesienia gwarancji zabezpieczającej depo­ zyty detaliczne BankCo powinien pozostać poza pierwszą piątką rachunków oszczędnościowych w zestawieniu najlepszych ofert Moneyfacts.

(54)

5.2. UWAGI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA NA TEMAT WĄTPLIWOŚCI PODNIESIONYCH W DECYZJI W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA POSTĘPOWANIA

OBECNOŚĆ POMOCY (59)

Uwagi obywatela brytyjskiego dotyczyły płatności kuponów z tytułu instrumentów długu podporządkowa­ nego wystawionych przez NR oraz skutków, jakie zawie­ szenie tych płatności może mieć dla osób fizycznych posiadające te instrumenty. 5. UWAGI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

(55)

Uwagi stron trzecich dotyczące decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, które zostały opisane w niniejszej decyzji, odnoszą się jedynie do kwestii, które mogą być istotne dla oceny zmienionego planu restrukturyzacji. Uwagi Zjednoczonego Królestwa wymie­ nione w pkt 5.1 dotyczącym decyzji w sprawie wszczęcia postępowania będą się zatem również ograniczały do tych kwestii. 5.1. UWAGI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA NA TEMAT WĄTPLIWOŚCI PODNIESIONYCH W DECYZJI W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

OBECNOŚĆ POMOCY

(56)

W odniesieniu do wątpliwości wyrażonych w ust. 91 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, władze Zjed­ noczonego Królestwa twierdzą, że […]. Zatem nie można jej scharakteryzować jako pomocy. Nawet gdyby tak było, nie można jej określić jako nieograniczonej. W odniesieniu do ust. 94 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, władze Zjednoczonego Królestwa nie negują, że opatrzenie wcześniejszą datą 1 kwietnia 2008 r. – w następstwie zatwierdzenia pomocy państwa – nowej stopy procentowej kredytu oraz ustalenia doty­ czące opłat będą stanowiły dodatkową pomoc na restrukturyzację. Twierdzą jednak, że jest to niezbędne minimum do zapewnienia, aby NR nadal wywiązywał się ze swoich ustawowych wymogów kapitałowych.

KWOTA POMOCY

Jeżeli chodzi o zastosowanie komunikatu Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym w odniesieniu do podziału, władze Zjednoczonego Króle­ stwa wskazują, że nie akceptują analizy Komisji z następujących powodów. Po pierwsze, NR jest w całości własnością państwową, wobec czego w przeciwieństwie do innych przypadków, w których państwo przejmuje straty z aktywów o obniżonej wartości z prywatnego banku bądź to poprzez ich wykup bądź też poprzez udzielenie gwarancji na nie, Zjednoczone Królestwo nie może wykupić aktywów o obniżonej wartości, gdyż już znajduje się w ich posia­ daniu. Po drugie, władze Zjednoczonego Królestwa są zdania, że komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym ma przede wszystkim na celu radzenie sobie z sytuacjami, w których istnieje duża niepewność co do zaangażowania banków w złożone i nieprzejrzyste aktywa o obniżonej wartości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.