Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 12

Strona 12 z 28

Produkty hipoteczne NR, papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych oraz aktywa skarbowe, zdaniem Zjedno­ czonego Królestwa, nie mieszczą się w tej kategorii. Ponadto władze Zjednoczonego Królestwa twierdzą, że komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym skupia się na zasadzie dzielenia się obciążeniem, przede wszystkim z bankiem biorącym na siebie jakiś element pierwszych strat. W przypadku NR nie jest to możliwe, gdyż państwo już przed podziałem znajduje się w posiadaniu wszystkich aktywów.


PRZYWRÓCENIE DŁUGOTERMINOWEJ RENTOWNOŚCI

(57)

(60)

(58)

Jeżeli chodzi o wątpliwości wyrażone w ust. 96 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, Zjednoczone Króle­ stwo po pierwsze twierdzi, że byłoby rzeczą nienaturalną uznanie, że kwota pomocy stanowi pełną wartość instru­ mentów udzielonych przez państwo oraz kwot objętych gwarancjami rządowymi. Faktycznie NR nadal jest w posiadaniu wysokiej jakości aktywów i należy uwzględnić wysokiej jakości zabezpieczenie pobrane na rzecz państwa w czasie, gdy udzielano instrumentu i gwarancji. Zjednoczone Królestwo stoi na stanowisku, że najmniej nienaturalna metodologia polega na ilościowym określeniu środków za pomocą poziomów odniesienia, takich jak złożone propozycje finansowania, stopy swapów ryzyka kredytowego i spready dla długów podporządkowanych. Ostatecznie wielkość pomocy można obliczyć za pomocą oficjalnej stopy referencyjnej Komisji, która weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r.

Władze Zjednoczonego Królestwa wskazują w swoich uwagach, że przekazały Komisji informacje, które wyka­ zują rentowność BankCo w biznesplanie przedłożonym Komisji dnia 10 czerwca 2009 r. (29). W biznesplanie przeprowadzono test rentowności BankCo w warunkach skrajnych na wypadek scenariusza poważnej recesji (wzrost bezrobocia do 3,6 miliona w 2011 r. oraz spadek cen domów do 50 % ich ceny szczytowej). Test warunków skrajnych wykazuje rentow­ ność BankCo nawet w przypadku scenariusza poważnej recesji.

POMOC OGRANICZONA DO MINIMUM/WKŁAD WŁASNY

(61)

W odniesieniu do wątpliwości Komisji, czy pomoc udzie­ lona NR ogranicza się do niezbędnego minimum, Zjed­ noczone Królestwo nie zgadza się z zarzutem, że zmie­ niony plan restrukturyzacji przyczynia się do stworzenia superkonkurencyjnego nowego banku. Zjednoczone Królestwo zwraca uwagę, że struktura kapitałowa i finansowanie BankCo zostały starannie pomyślane tak, aby bank był rentowny nawet w przypadku skrajnych warunków.

(29) Biznesplan uaktualniono dnia 18 września 2009 r. celem uwzględ­ nienia obaw wyrażonych przez Komisję i strony trzecie w odniesieniu do zakłóceń konkurencji spowodowanych pomocą.

L 112/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

(62)

Zdaniem Zjednoczonego Królestwa nie jest tak, że państwo przyjmie pełne finansowanie i utrzymywanie strat AssetCo. Zjednoczone Królestwo wskazuje, że państwo nie udzieliło żadnej gwarancji na aktywa AssetCo. Jednakże władze Zjednoczonego Królestwa wskazują, że, […], może być niezbędne dalsze wsparcie […].

(66)

(63)

Jeżeli chodzi o wkład własny NR w restrukturyzację, władze Zjednoczonego Królestwa zwracają uwagę, że ograniczenia w udzielaniu kredytów oraz program zachę­ cania do wcześniejszej spłaty kredytu w pierwszym planie restrukturyzacji w zamierzeniu miały być środ­ kami wyrównawczymi w miejsce wkładu własnego. W odniesieniu do ograniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych Zjednoczone Królestwo twierdzi, że wiel­ kość brytyjskiego rynku kredytów hipotecznych jest ograniczona ze względu na kryzys finansowy i gospodarczy oraz że proponowane zwiększenie akcji kredytowej przez BankCo jest ograniczone i nie ma nega­ tywnego wpływu na jego konkurentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.