Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 17

Strona 17 z 28

Komisja zwraca uwagę, że Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić nowe środki pomocy i zmienić istniejące. Środki te umożliwią podział NR na dwa podmioty prawne: BankCo i AssetCo. Bez pomocy przy­ znanej AssetCo przeniesienie do tej spółki portfela kredytów NR nie byłoby możliwe. W wyniku pomocy dla AssetCo, BankCo może kontynuować działalność gospodarczą NR, będąc uwolnionym od obciążeń zwią­ zanych z większością kredytów NR, które pozostaną w AssetCo. Ponadto uzyska dużą kwotę środków gotów­ kowych z AssetCo (która z kolei otrzymała je od państwa). Dlatego też BankCo można uznać za benefi­ cjenta wszystkich środków pomocy państwa, również tych na rzecz AssetCo.


WNIOSEK (98)

Wobec powyższego stwierdza się, że środki (iv)–(xii) wymienione w motywie 30 stanowią pomoc państwa.

6.2. KWOTA POMOCY

(99)

(95)

W ramach zmienionego planu restrukturyzacji AssetCo będzie prowadził jedynie ograniczoną akcję kredytową zgodnie z istniejącymi obowiązkami umownymi, ograni­ czając do minimum sytuacje konkurowania z innymi bankami. Jego licencja bankowa zostanie wycofana po podziale, po czym będzie kontynuował działalność w ramach licencji kredytodawcy hipotecznego. To umoż­ liwi mu działanie w ramach niższych ustawowych wymogów kapitałowych (1 %) w porównaniu z bankami. Według władz Zjednoczonego Królestwa AssetCo będzie wykorzystywał swoje aktywa w miarę ich zapadalności lub poprzez ich sprzedaż na rynku. AssetCo wykorzysta wpływy ze sprzedaży na spłatę długów, gdy te będą stawały się wymagalne, oraz na finansowanie swojej bieżącej działalności operacyjnej i wszelkich zachowanych zobowiązań historycznych.

Jeżeli chodzi o kwotę pomocy, władze Zjednoczonego Królestwa przedstawiły szereg uwag dotyczących sposobu obliczania kwoty pomocy w swoich odpowie­ dziach na decyzję w sprawie wszczęcia postępowania i decyzję w sprawie przedłużenia postępowania. W odniesieniu do sugestii Zjednoczonego Królestwa dotyczącej kwoty pomocy przedstawionej w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, Komisja zauważa, że uwagi te są częściowo oparte na środkach pomocy uwzględnionych w pierwszym planie restrukturyzacji. Sugestie Zjednoczonego Królestwa zakładające zastoso­ wanie spreadów swapów ryzyka kredytowego i spreadów długu podporządkowanego również nie uwzględniają faktu, że spready te już uwzględniają pomoc państwa przyznaną NR i jego późniejsze upań­ stwowienie. Dlatego też spready te nie odzwierciedlają wewnętrznego ryzyka NR, nieobecnego przy znacznej pomocy państwa.

(96)

Aby ułatwić […], AssetCo podejmie działania gospo­ darcze, na przykład sprzedaż aktywów i zarządzanie zadłużeniem w ramach swojego portfela. Ponadto […] będzie świadczył usługi na rzecz […] przez określony czas (najpóźniej do końca 2010 r.). Jest to konieczne, ponieważ po podziale […] nie będzie dysponował niektórymi funkcjami operacyjnymi, które pozostają […], na przykład obsługa kredytów hipotecznych (po ich realizacji), zarządzanie zadłużeniem oraz infrastruk­ tura komputerowa i jej utrzymanie. Usługi te będą świad­ czone przez […] na rzecz […] na zasadach komercyj­ nych (tj. […] będzie uiszczał opłatę […]) i konkurencyjnych. […] Stwierdza się zatem, że AssetCo będzie kontynuował prowadzenie pewnych ograniczo­ nych działań gospodarczych po podziale i dlatego należy uznać go za beneficjenta środków pomocy.

(100) W odniesieniu do sugestii Zjednoczonego Królestwa

dotyczących sposobu obliczania kwoty pomocy zawar­ tych w odpowiedzi na decyzję w sprawie przedłużenia postępowania, Komisja zwraca uwagę, że sugestie te nie uwzględniają obecnej sytuacji na rynkach finansowych.

(101) W tym kontekście żadna ze stron nie kwestionuje, że NR

i jego następcy otrzymali i będą otrzymywać bardzo dużą kwotę pomocy, co odzwierciedla potrzebę daleko idącej restrukturyzacji i gwarantuje bardzo znaczne ogra­ niczenie jego obecności na rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.