Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 18

Strona 18 z 28

L 112/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

6.3. ZGODNOŚĆ POMOCY Z PRZEPISAMI 6.3.1. PODSTAWA

Z PRZEPISAMI (102) Jak wskazano w decyzji w sprawie przedłużenia postępo­ PRAWNA OCENY ZGODNOŚCI

jak wskazano w decyzji w sprawie wszczęcia postępo­ wania, podstawą prawną oceny środków pomocy powi­ nien być art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu.

wania (pkt 4.2.1), Komisja nie zastosowała art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu w swojej decyzji z dnia 5 grudnia 2007 r. w odniesieniu do pomocy na ratowanie przyznanej NR (33) ani w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania. Faktycznie przyznana w tym czasie pomoc nie rozwią­ zywała kwestii zaburzenia w całym państwie członkow­ skim, ale miała konkretnie na celu zajęcie się indywidual­ nymi problemami dotyczącymi sytuacji NR (34). W takich okolicznościach, zgodnie z orzecznictwem (35), Komisja stwierdziła, że art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu nie ma zastosowania.


6.3.2. OCENA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

(104) Komisja ustaliła, że NR, BankCo i AssetCo będą

(103) Jednakże od tamtego czasu Komisja uznała, że globalny

kryzys finansowy może powodować poważne zaburzenia w gospodarce państw członkowskich i że środki wspie­ rania banków mogą naprawić te zaburzenia, co wyra­ żono w komunikacie Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, global­ nego kryzysu finansowego (36) (zwanym dalej „komuni­ katem bankowym”), komunikacie Komisji – Dokapitali­ zowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbęd­ nego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji (37) (zwanym dalej „komunikatem w sprawie dokapitalizowania”), komuni­ kacie Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym („IAC”) oraz komunikacie Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finan­ sowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (zwanym dalej „komunikatem w sprawie restrukturyzacji”) (38). Dla Zjednoczonego Królestwa było to potwierdzone w różnych zatwierdzeniach środków podejmowanych przez Zjednoczone Królestwo celem zwalczania kryzysu finansowego (39). Dlatego też,

korzystać z szeregu środków pomocy państwa. Środki te są różnego rodzaju. Podział NR można porównać do środka związanego z aktywami o obniżonej wartości, natomiast zastrzyki kapitału stanowią dokapitalizowanie. Przed dokonaniem oceny ostatecznego planu restruktu­ ryzacji przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo, który obejmuje te środki, Komisja najpierw oceni podział NR w kontekście IAC, a dokapitalizowanie w świetle komunikatu w sprawie dokapitalizowania, mając na celu sprawdzenie, czy środki te są zgodne ze wspomnia­ nymi komunikatami.

Zastosowanie IAC

(105) W decyzji w sprawie przedłużenia postępowania Komisja

(33) Decyzja Komisja w sprawie NN 70/07, Northern Rock (Dz.U. C 43 z 16.2.2008, s. 1). (34) Punkt 100 i 101 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania. (35) Zob. por. co do zasady wspólne sprawy T-132/96 i T-143/96, Freistaat Sachsen and Volkswagen AG przeciwko Komisji, Rec. 1999, s. II-3663, pkt 167. Podejście to zastosowano w decyzji Komisji 98/490/WE w sprawie C 47/96, Crédit Lyonnais (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 28) (pkt 10.1), decyzji Komisji 2005/345/WE w sprawie C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (Dz.U. L 116 z 4.5.2005, s. 1) (pkt 153 i dalsze) i decyzji Komisji 2008/263/WE w sprawie C 50/06, BAWAG (Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 7) (pkt 166). Zob. również decyzja Komisji w sprawie NN 70/07, Northern Rock (Dz.U. C 43 z 16.2.2008, s. 1) i decyzja Komisji w sprawie NN 25/08, Pomoc na ratowanie WestLB (Dz.U. C 189 z 26.7.2008, s. 3). (36) Komunikat bankowy (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.