Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 20

Strona 20 z 28

(109) NR został faktycznie upaństwowiony, co dało Zjedno­

czonemu Królestwu, jako właścicielowi NR, możliwość przeglądu i analizy wszystkich aktywów NR.

pomocy NR znalazłby się w stanie technicznej niewypła­ calności. NR został upaństwowiony, gdy zawiodły podej­ mowane przez Zjednoczone Królestwo wysiłki zmierza­ jące do sprzedaży NR stronom trzecim. Zostało to ponadto potwierdzone zwolnieniami uzyskanymi przez NR od FSA, po pierwsze w zakresie włączenia całości kapitału uzupełniającego do ustawowej pozycji kapita­ łowej, a następnie w zakresie działania poniżej ustawo­ wych wymogów kapitałowych. Z uwag władz Zjedno­ czonego Królestwa wynika, że gdyby nie przeprowa­ dzono podziału banku, do utrzymania jego rentowności konieczny byłby zastrzyk kapitału o wartości przynaj­ mniej 6 miliardów GBP (dla porównania, przed kryzysem kapitał banku wynosił mniej niż 2 miliardy GBP). Bez interwencji państwa podział NR, a następnie kontynuacja działalności gospodarczej BankCo nie byłyby możliwe. Fakt że większość aktywów NR pozostaje w AssetCo umożliwia BankCo uniknięcie strat związanych z tymi aktywami i w konsekwencji uniknięcie uszczuplenia kapi­ tału banku.


(110) Zgodnie z IAC celem wyceny jest obliczenie kwoty

pomocy i tym samym poziomu zakłócenia konkurencji po to, aby ustalić, jak daleko posunięta powinna być restrukturyzacja. W tym przypadku można uznać, że restrukturyzacja jest „bardzo” dogłębna. Wycena aktywów ex ante nie prowadziłaby w tym przypadku do nałożenia przez Komisję dodatkowych wymogów dotyczących głębokości restrukturyzacji.

(114) Warunki

(111) W

świetle tych dwóch czynników wycena przed podziałem nie jest konieczna. Jeżeli chodzi o wycenę w miarę upływu czasu, […] będzie prowadzić do rynkowej wyceny tych aktywów w miarę upływu czasu.

określone w pkt 41 IAC są spełnione i doprowadzono do dogłębnej restrukturyzacji (41), ponieważ działalność gospodarcza NR kontynuowana przez BankCo zostanie ograniczona o ponad 75 %. Ponadto Zjednoczone Królestwo upaństwowiło bank w lutym 2008 r., a zatem posiada 100 % jego akcji. Uwalniając bank zachowujący „dobre” aktywa od nieścią­ galnych kredytów hipotecznych, państwo podwyższa wartość banku z „dobrymi” aktywami, który zamierza sprzedać w ramach […]. W konsekwencji korzyść wyni­ kająca z pomocy związanej z aktywami będzie przynaj­ mniej częściowo odbierana przez państwo w formie wyższej ceny sprzedaży banku z „dobrymi” aktywami.

(112) W pkt 41 IAC stwierdza się, że w odniesieniu do

wartości przekazania aktywów o obniżonej wartości „wartość przekazania przy zastosowaniu środków pole­ gających na zakupie lub ubezpieczeniu aktywów powinna być oparta na ich rzeczywistej wartości ekono­ micznej. Ponadto należy zabezpieczyć odpowiednie wynagrodzenie władzom publicznym. Jeżeli państwa członkowskie uznają za konieczne — w szczególności dla uniknięcia technicznej niewypłacalności — posłu­ żenie się wartością przekazania aktywów, która przekra­ czałaby ich rzeczywistą wartość ekonomiczną, wartość elementu pomocy w takim środku będzie odpowiednio wyższa. Taką wartość można zaakceptować jedynie wówczas, gdy towarzyszy jej dogłębna restrukturyzacja oraz wprowadzenie warunków pozwalających na odzys­ kanie tej dodatkowej pomocy na późniejszym etapie, na przykład poprzez zastosowanie mechanizmów wyco­

(115) Jeżeli chodzi o podział kosztów związanych z aktywami

o obniżonej wartości między państwo, akcjonariuszy i wierzycieli, poprzedni akcjonariusze oraz posiadacze kapitału hybrydowego będą mieli wkład w restrukturyzację banku w największym możliwym stopniu, jako że akcjonariusze zostali wyparci (tj. stracili znaczną kwotę swoich inwestycji) w wyniku upaństwo­ wienia NR. Posiadacze kapitału hybrydowego będą […] AssetCo. W konsekwencji nie uzyskają kuponów, które mają charakter uznaniowy i […]. Dlatego też dodatkowy podział obciążeń nie jest konieczny (zob. również motywy 150 i 151).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.