Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 22

Strona 22 z 28

(125) Informacje przedłożone przez Zjednoczone Królestwo

spełniają wymogi komunikatu w sprawie restrukturyzacji, ponieważ obejmują one informacje o trudnościach, wobec których stanął NR, przyczynie tych trudności i modelu działalności BankCo.

(126) W decyzji w sprawie przedłużenia postępowania Komisja

(121) AssetCo

będzie potrzebować zastrzyku kapitału w wysokości 1,6 miliarda GBP jedynie w scenariuszu skrajnym. Nie zapłaci opłaty za dokapitalizowanie, jeżeli


wskazała, że wydaje się, iż BankCo będzie rentownym bankiem po podziale. Jednakże ponieważ nie otrzymała biznesplanu skutecznie wykazującego rentowność BankCo, nie mogła sformułować wniosku w tym wzglę­ dzie. Zjednoczone Królestwo przedłożyło szczegółowy biznesplan dnia 10 czerwca 2009 r.

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/55

(127) Zgodnie z tym biznesplanem BankCo będzie po podziale

rentownym bankiem zarówno w scenariuszu bazowym, jak i scenariuszu skrajnym. Rozpocznie działalność ze znacznie mniejszą sumą bilansową, na poziomie [21–24] miliardów GBP, w porównaniu z NR (którego suma bilansowa na koniec 2008 r. wynosiła 104,3 miliarda GBP), a następnie suma bilansowa będzie rosła do [31–34] miliardów GBP w 2013 r. Bilans zawiera aktywa wysokiej jakości ([9–12] miliardów GBP w gotówce i [7–11] miliardów GBP w nieobciążonych kredytach hipotecznych). Portfel kredytów hipotecznych przeniesio­ nych do BankCo będzie charakteryzował się wskaźnikiem LTV na przeciętnym poziomie [62–67] %. Zobowiązania BankCo składają się głównie z depozytów detalicznych NR (19,3 miliarda GBP) oraz znacznie ograniczonych depozytów hurtowych ([1–3] miliarda GBP).

lane kredyty. BankCo zamierza udzielić kredytów o wartości [6–9] miliardów GBP w 2010 r. oraz [6–8] miliardów rocznie w latach 2011, 2012 i 2013.

(132) Zgodnie z biznesplanem przedłożonym przez Zjedno­

(128) Strategia komercyjna BankCo będzie bardziej konserwa­

tywna niż strategia NR. Będzie się skupiała wyłącznie na rynku detalicznym Zjednoczonego Królestwa. BankCo będzie działał jako bank hipoteczny i oszczędnościowy. Jego podejście do ryzyka będzie konserwatywne, zgodnie ze strategią komercyjną. Celem BankCo będzie rating na poziomie pojedynczego A/P1.

czone Królestwo, oczekuje się, że BankCo powróci do rentowności w […], przy czym dochody netto z odsetek w scenariuszu bazowym wzrosną z […] milionów GBP w 2009 r. do […] milionów GBP w 2013 r., zysk (strata) po opodatkowaniu na poziomie około -[…] milionów GBP w 2009 r. wzrośnie do […] milionów GBP w 2013 r., a zwrot na kapitale (zwany dalej „ROE”) po opodatkowaniu na poziomie -[…] % w 2009 r. wzrośnie do około [9–12] % w 2013 r. W scenariuszu skrajnym dochód netto z odsetek wzrośnie z […] milionów GBP w 2009 r. do [0,1–0,6] miliona GBP w 2013 r., zysk (strata) po opodatkowaniu wzrośnie z -[…] milionów GBP w 2009 r. do […] milionów GBP w 2013 r., a ROE wzrośnie z -[…] % w 2009 r. do około […] % w 2013 r. Ponadto według Zjednoczonego Królestwa te dane liczbowe nie są wyższe niż poziom średni dla towarzystw budowlanych, które są głównymi konkurentami BankCo.

(129) Jeżeli chodzi o obecność BankCo na rynku oszczędności

(133) Jeżeli chodzi o ustawową pozycję kapitałową, BankCo

i kredytów hipotecznych w Zjednoczonym Królestwie, bank ten nie będzie zwiększał swojej obecności na rynku. W wyniku restrukturyzacji wielkość BankCo będzie odpowiadała jednej trzeciej początkowej wielkości NR. Nowa akcja kredytowa banku będzie się ograniczała do 9 miliardów GBP w 2010 r., w porównaniu z 32,2 miliarda GBP w 2007 r., co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie około 1,5 %. Rynkowy udział BankCo w zakresie udzielanych kredytów brutto wyniesie około [3–6] %, w porównaniu z 9,7 % przed interwencją państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.