Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 25

Strona 25 z 28

(141) Opracowując plan restrukturyzacji, Zjednoczone Króle­

(146) NR zmniejszył również konieczną pomoc poprzez udzie­

stwo wybrało rozwiązanie, które wymagało mniejszej pomocy, niż przewidywał pierwszy plan restrukturyzacji. Jak wspomniano w motywie 23, alternatywą dla podziału

lenie bardzo małej ilości nowych kredytów hipotecznych w 2008 r. i 2009 r. (odpowiednio, 3 miliardy GBP i 1,3 miliarda GBP do czerwca 2009 r., w porównaniu z wartością 32,3 miliarda GBP w 2007 r.).


(42) Zob. pkt 22 komunikatu w sprawie restrukturyzacji.

(43) Zob. pkt 13 komunikatu w sprawie restrukturyzacji.

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/57

(147) Wobec powyższego stwierdza się, że wątpliwości Komisji

dotyczące ograniczenia pomocy zostały rozwiane i że wkład własny NR jest wystarczający.

i oszczędności w Zjednoczonym Królestwie i proponowały środki naprawcze względem zakłóceń konkurencji spowodowanych przez BankCo.

Podział obciążeń

(148) W

odniesieniu do podziału obciążeń komunikat w sprawie restrukturyzacji wymaga, aby nie tylko państwo ponosiło koszty restrukturyzacji, ale również byli inwestorzy banku i poprzedni akcjonariusze.

(154) Jeżeli chodzi o środki ograniczające zakłócenia konku­

(149) Jeżeli chodzi o NR, bank został upaństwowiony, a jego

poprzedni akcjonariusze uzyskają rekompensatę jedynie na podstawie wartości spółki, bez uwzględnienia pomocy państwa (44). W konsekwencji rekompensata ta będzie bliska zera. Oznacza to, że poprzedni akcjonariusze zostali wyparci i tym samym można uznać, że w wystarczający sposób ponieśli konsekwencje niepowo­ dzenia NR.

rencji, komunikat w sprawie restrukturyzacji wskazuje, że Komisja musi uwzględnić w swojej ocenie kwoty pomocy zakres podziału obciążeń i pozycję, jaką dana instytucja finansowa będzie mieć na rynku po restruktu­ ryzacji. Na podstawie takiej analizy można wprowadzić odpowiednie środki wyrównawcze.

(155) Zakłócenia konkurencji spowodowane przez NR są

(150) Ponadto

posiadacze długu podporządkowanego NR pozostaną w AssetCo. Oznacza to, że uzyskają oni rekompensatę poprzez kwoty odzyskane z aktywów AssetCo. Jako posiadacze długu podporządkowanego, […]. Z drugiej strony państwo będzie głównym wierzy­ cielem poprzez kredyty (instrument wsparcia płynności BoE/HMT i instrument zapewniający kapitał obrotowy) udzielone AssetCo. Dlatego też, […]. Ponadto NR podjął niedawno decyzję o odroczeniu płatności kuponów i płatności części kapitałowej skumulowanych instru­ mentów kapitału uzupełniającego i instrumentów kapi­ tału podstawowego, w przypadku gdy ma prawo decy­ dowania w tym względzie. Zjednoczone Królestwo podjęło ponadto zobowiązanie, że AssetCo będzie w dalszym ciągu odraczał te płatności po podziale. […].

znaczne. BankCo, następca NR, będzie miał dobre podstawy finansowe i zostanie uwolniony od obciążenia ryzykownymi kredytami udzielonymi przez NR w przeszłości. Aby utrzymywać działalność NR od września 2007 r. i ułatwić podział, konieczna była i będzie duża kwota pomocy. Jednakże NR będzie dużo mniejszym bankiem i w Zjednoczonym Królestwie wpro­ wadzono wystarczające środki ograniczające zakłócenia konkurencji.

(156) Po pierwsze, NR nie będzie już tym samym podmiotem

(151) W konsekwencji pokusa nadużyć jest odpowiednio ogra­

niczana wkładem własnym byłych posiadaczy kapitału banku.

(152) Stwierdza się zatem, że NR i posiadacze jego kapitału

wnieśli wkład w restrukturyzację w maksymalnym możliwym stopniu.

(iii) Środki ograniczające zakłócenia konkurencji

(153) W decyzji w sprawie przedłużenia postępowania Komisja

wyraziła wątpliwości, czy środki zaproponowane przez Zjednoczone Królestwo służące ograniczeniu zakłóceń konkurencji są wystarczające, aby zrekompensować zakłócenia konkurencji spowodowane kontynuacją dzia­ łalności gospodarczej NR na rynku poprzez BankCo. Obawy te podzielały strony trzecie, które podkreślały silną pozycję BankCo na rynku kredytów hipotecznych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.