Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 27

Strona 27 z 28

(162) Ponadto Zjednoczone Królestwo zobowiązało się do

sprzedania BankCo […]. Sprzedaż BankCo umożliwi państwu odzyskanie całości lub części funduszy przeka­ zanych do NR. Ponadto terminowe zniesienie TWP gwarantuje, że strony trzecie będą mieć możliwość nabycia BankCo. W tym względzie konkurenci NR uskarżali się przede wszystkim na to, że będąc TWP, NR może łatwiej przyciągać depozyty detaliczne, ponieważ konsumenci wiedzą, że bank jest utrzymywany przez państwo. Zniesienie TWP zlikwiduje zakłócenia konku­ rencji.


(159) Po trzecie, Zjednoczone Królestwo poczyniło wobec

Komisji kilka zobowiązań mających na celu ograniczenie obecności BankCo na rynku, co opisano bardziej szcze­ gółowo w pkt 5.4. Wprowadzono ograniczenia w zakresie depozytów detalicznych i kredytów hipotecz­ nych BankCo. Ograniczenia te będą nadal obowiązywały przynajmniej do końca 2011 r., niezależnie od tego, czy BankCo wyjdzie z TWP, a być może nawet dłużej, jeżeli wyjście z TWP nastąpi po 2011 r. Ograniczenia te zmniejszają zdolności BankCo do agresywnej ekspansji na rynku.

(163) Zjednoczone Królestwo zobowiązało się również, że

gwarancje na depozyty detaliczne i hurtowe na rzecz BankCo zostaną wycofane do […]. W konsekwencji BankCo nie będzie miał już uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z konkurentami w odniesieniu do depo­ zytów detalicznych i hurtowych. Zobowiązanie to zatem usuwa obawy stron trzecich dotyczące kontynuacji tych gwarancji.

(164) Jeżeli chodzi o ograniczenia w zakresie określonych (160) W tym kontekście konieczne jest, aby ograniczenia nadal

obowiązywały, nawet jeżeli zniesienie TWP nastąpi przed 2011 r., ponieważ BankCo nadal będzie korzystał z pomocy państwa udzielonej temu bankowi i AssetCo w celu ułatwienia podziału NR. Udzielona pomoc zapewnia dobrą pozycję wyjściową BankCo po podziale. Bank ten pozbył się ryzykownych kredytów z przeszłości i uzyskał znaczną kwotę środków gotówkowych. BankCo będzie w dalszym ciągu korzystał z pomocy po podziale. Wczesne zniesienie TWP doprowadziłoby do tego, że spowodowane przez BankCo zakłócenia konkurencji nie zostałyby w całości zrekompensowane, co uzasadnia utrzymanie ograniczeń przynajmniej do końca 2011 r.

zachowań, działania BankCo będą ograniczone poprzez zakaz przejęć i zakaz promowania gwarancji państwa i TWP. Środki te będą utrzymane do końca istnienia TWP.

(165) Wycofanie się NR z Danii można uznać za środek ogra­

niczający zakłócenia konkurencji, ponieważ NR, a w konsekwencji BankCo, nie będą już brać udziału w konkurencji na tym rynku.

(166) Ponadto zakłócenia konkurencji ze strony AssetCo wyni­

(161) W odniesieniu do obaw zgłoszonych przez strony trzecie

dotyczących zdolności BankCo do wypierania konku­ rentów poprzez agresywne strategie cenowe, Zjedno­

kające z jego kontynuacji okrojonej działalności gospo­ darczej mają ograniczony charakter, co potwierdza zobo­ wiązanie złożone przez Zjednoczone Królestwo wska­ zane w ppkt (ix) motywu 29. […], zakres jego działal­ ności gospodarczej zmniejszy się i w konsekwencji zmniejszą się potencjalne zakłócenia konkurencji.

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/59

Monitorowanie

(167) W pkt 46 komunikatu w sprawie restrukturyzacji wska­

Artykuł 2 Warunki, o których mowa w art. 1, są następujące:

zuje się, że w celu kontroli właściwej realizacji planu restrukturyzacji od państw członkowskich wymagane są szczegółowe regularne sprawozdania. Zjednoczone Króle­ stwo powinno zatem przekazywać Komisji takie spra­ wozdania co sześć miesięcy, począwszy od daty niniej­ szej decyzji. 7. WNIOSEK

(i) musi nastąpić jak najszybsze, pełne operacyjne rozdzie­ lenie pomiędzy BankCo a AssetCo, najpóźniej do końca 2010 r.;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.