Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 28

Strona 28 z 28

(168) Kontynuację środków (i)–(iii) po podziale NR oraz środki

(iv)–(xii) wymienione w motywie 30 uznaje się za pomoc na restrukturyzację, którą należy uznać za zgodną z art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(ii) nowe kredyty BankCo muszą zostać ograniczone do kwoty 4 miliardów GBP w 2009 r., 9 miliardów GBP w 2010 r. i 8 miliardów GBP w 2011 r.; w przypadku gdy BankCo będzie pozostawał tymczasową własnością publiczną (zwaną dalej „TWP”) po 2011 r., ograniczenie wartości udzielanych kredytów na poziomie 8 miliardów GBP należy utrzymać do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do momentu zniesienia TWP, cokolwiek nastąpi wcześniej;


Artykuł 1 Następujące środki pomocy, które Zjednoczone Królestwo wprowadziło na rzecz Northern Rock, BankCo i AssetCo, są zgodne ze wspólnym rynkiem, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 2: (i) zastosowanie z mocą wsteczną niższej opłaty od instru­ mentu wsparcia płynności Bank of England, do którego włączono później Ministerstwo Finansów Zjednoczonego Królestwa („instrument wsparcia płynności BoE/HMT”), oraz zwrot nadwyżki opłat na rzecz Northern Rock po podziale Northern Rock na BankCo i AssetCo; (ii) zobowiązanie udzielone Urzędowi Nadzoru Finansowego (Financial Services Authority) przez Ministerstwo Finansów, że Northern Rock będzie prowadzić działalność powyżej poziomu ustawowych wymogów kapitałowych; (iii) kontynuacja gwarancji państwa na depozyty detaliczne BankCo; (iv) kontynuacja gwarancji państwa na depozyty hurtowe BankCo; (v) dokapitalizowanie BankCo w kwocie 1,4 miliarda GBP; (vi) warunkowy instrument wsparcia płynności dla BankCo w kwocie 1,5 miliarda GBP; (vii) kontynuacja gwarancji państwa na depozyty hurtowe AssetCo; (viii) zwiększenie instrumentu wsparcia płynności BoE/HMT o kwotę do 10 miliardów GBP do maksymalnego poziomu 23 miliardów GBP; (ix) dokapitalizowanie AssetCo w kwocie do 1,6 miliarda GBP; oraz (x) instrument zapewniający kapitał obrotowy w kwocie 2,5 miliarda GBP dla AssetCo. (iii) salda depozytów detalicznych BankCo w całym Zjedno­ czonym Królestwie, Irlandii i Guernsey muszą być ograni­ czone do wysokości 20 miliardów GBP do dnia 31 grudnia 2011 r.; w przypadku gdy BankCo będzie pozostawał TWP w 2012 r. oraz 2013 r., depozyty deta­ liczne będą ograniczone do wysokości 23 miliardów GBP za 2012 r. oraz 26 miliardów GBP za 2013 r. lub do momentu zniesienia TWP;

(iv) BankCo nie może plasować się wśród trzech najlepszych kategorii kredytów hipotecznych według Moneyfacts dla dwu-, trzy- lub pięcioletnich kredytów hipotecznych o stałej lub zmiennej stopie procentowej (z wyłączeniem kredytów hipotecznych o wskaźniku pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV) wyższym niż 80 % oraz produktów dla osób kupujących dom/mieszkanie po raz pierwszy) do dnia 31 grudnia 2011 r. lub do momentu zniesienia TWP, cokolwiek nastąpi wcześniej;

(v) Zjednoczone Królestwo musi pozbyć się większościowego pakietu właścicielskiego w BankCo […]; w tym kontekście uznaje się, że TWP zostaje zniesiona, jeżeli Zjednoczone Królestwo sprzeda przynajmniej 50 % + 1 akcję BankCo podmiotowi (lub podmiotom) niebędącemu własnością państwa ani niekontrolowanemu przez państwo oraz jeżeli Zjednoczone Królestwo straci kontrolę nad BankCo w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 139/2004;

(vi) BankCo […] musi podać do publicznej wiadomości, że gwarancja Zjednoczonego Królestwa na depozyty deta­ liczne zostanie zniesiona do […] oraz że gwarancje hurtowe odnoszące się do BankCo zostaną zniesione przez Zjednoczone Królestwo do dnia 31 grudnia 2010 r.;

(vii) istniejący dług podporządkowany musi pozostać w AssetCo oraz nie będą wypłacane żadne części kapita­ łowe ani kupony z tytułu instrumentów długu podporząd­ kowanego, w przypadku gdy AssetCo ma taką możliwość na podstawie umowy, […];

L 112/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

(viii) BankCo i AssetCo nie mogą się angażować w nabywanie udziałów/akcji innych przedsiębiorstw ani promować rządowych gwarancji lub własności; (ix) AssetCo nie może podejmować żadnej nowej działalności gospodarczej poza działalnością niezbędną do zapew­ nienia wsparcia operacyjnego dla BankCo do czasu zakoń­ czenia procesu rozdziału operacyjnego pomiędzy BankCo a AssetCo […]. Artykuł 3 W ciągu dwóch miesięcy od notyfikacji niniejszej decyzji Zjed­ noczone Królestwo informuje Komisję o środkach podejmowa­ nych w celu wykonania niniejszej decyzji. Ponadto Zjednoczone Królestwo przedkłada co sześć miesięcy, od momentu przyjęcia

niniejszej decyzji, szczegółowe sprawozdania środków podejmowanych w celu jej wykonania. Artykuł 4

dotyczące

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2009 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.