Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 4

Strona 4 z 28

3.5 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, jak również w pkt 2.2 decyzji w sprawie przedłużenia postę­ powania. Krótko mówiąc, pierwszy plan restrukturyzacji przewidywał: (i) zmniejszenie sumy bilansowej NR z 109,3 miliarda GBP w 2007 r. do 48–53 miliardów GBP na koniec 2011 r. poprzez program zachęcania do wcześniej­ szej spłaty kredytu oraz ograniczenie udzielania nowych kredytów; (ii) ponowne zbilansowanie struktury finansowania poprzez zwiększenie depozytów detalicznych z 15–20 % w 2008 r. do 48–52 % w 2012 r.; (iii) zamknięcie działalności NR w Danii; (iv) szybką spłatę pożyczek rządowych oraz zwolnienie gwarancji rządowych do końca 2011 r.; oraz (v) zobowiązania do określonych zachowań, w tym stosowania ograniczenia w udzielaniu nowych kredytów hipotecznych, warunki konkurencji (11) oraz wycofanie się z udzielania w okresie restruktu­ ryzacji niezabezpieczonych kredytów osobistych i kredytów komercyjnych.


(21)

W sprawozdaniach dotyczących pierwszego kwartału 2009 r. NR zgłaszało, że spodziewa się znaczących strat w 2009 r. W konsekwencji jego bazę kapitałową obniżono do poziomu poniżej minimalnych ustawowych wymogów. Dnia 1 lipca 2009 r. NR ogłosił, iż FSA potwierdził, że uwzględniając zobowiązanie HMT do zapewnienia należytego poziomu kapitału, nie ma zamiaru ograniczać działalności NR.

(22)

Tabela 1 zawiera informacje dotyczące wyników finanso­ wych NR od 2006 r. do końca pierwszej połowy 2009 r.

(8) Wszystkie informacje opisowe w decyzji w sprawie wszczęcia postę­ powania, choć nie powtórzone w niniejszej decyzji, zostały uwzględ­ nione w ocenie, która jest zawarta w niniejszej decyzji. (*) Tajemnica handlowa. W możliwych przypadkach liczby zastąpiono zakresami w [].

(9) Skonsolidowane. (10) Bez audytu. (11) NR wprowadził warunki konkurencji w następstwie upaństwo­ wienia przez władze Zjednoczonego Królestwa. Mają one na celu zapewnienie, aby NR nie był w stanie wykorzystać swojego wsparcia ze strony rządu w celu prowadzenia nieuczciwej konku­ rencji na rynku. Warunki zawierają zobowiązania ze strony NR, które ograniczają jego obecność na rynku kredytów hipotecznych i oszczędności w Zjednoczonym Królestwie. Zobacz również opis warunków konkurencji w punkcie 81 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania (przypis 1).

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/41

(24)

Zjednoczone Królestwo wdrożyło program zachęcania do wcześniejszej spłaty kredytu, ograniczenia w udzielaniu nowych kredytów, zamknięcie działalności NR w Danii oraz zobowiązania do określonych zachowań bezzwłocznie, nie czekając na zatwierdzenie przez Komisję planu restrukturyzacji.

(26)

W zmienionym planie restrukturyzacji przewidziano także zastrzyki kapitału dla BankCo i AssetCo, zmianę strategii kredytowej, wycofanie się z programu zachę­ cania do wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmiany w zakresie warunków konkurencji, umożliwiające NR zwiększenie akcji kredytowej w 2009 r. i 2010 r. łącznie o kwotę 14 miliardów GBP.

ZMIENIONY PLAN RESTRUKTURYZACJI (25)

Pogorszenie się sytuacji na rynkach finansowych i w gospodarce realnej w ostatnim kwartale 2008 r. miało poważny wpływ na NR, zmuszając władze Zjednoczo­ nego Królestwa do zrewidowania pierwszego planu restrukturyzacji. Dlatego też władze Zjednoczonego Królestwa przedstawiły Komisji nowy plan restruktury­ zacji (zwany dalej „zmienionym planem restruktury­ zacji”), który został opisany szczegółowo w pkt 2.3 decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. Zasad­ niczo zmieniony plan restrukturyzacji zakłada podział NR na:

OSTATECZNY PLAN RESTRUKTURYZACJI (27)

(i) „BankCo”, do którego przeniesione miały zostać następujące aktywa NR: depozyty detaliczne (około 19,5 miliarda GBP), wraz z odpowiednimi aktywami gotówkowymi o wartości około [9–12] miliardów GBP (12), a także nieobciążonymi aktywami hipotecz­ nymi NR o wartości około [7–10] miliardów GBP; depozyty hurtowe, obecnie o łącznej wartości około [0,5–3] miliardów GBP, wraz z odpowiednimi akty­ wami gotówkowymi; platforma udzielania i obsługi kredytów hipotecznych NR, jego oddziały, pracow­ nicy i systemy oraz rachunki GIC (14) wraz z aktywami gotówkowymi o równoważnej wartości (około [3,5–6] miliardów GBP). Bilans otwarcia BankCo miał wynosić [22–26] miliardów GBP;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.