Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 5

Strona 5 z 28

Po przyjęciu decyzji w sprawie przedłużenia postępo­ wania Zjednoczone Królestwo poprawiło zmieniony plan restrukturyzacji celem uwzględnienia pewnych wątpliwości wyrażonych przez Komisję i strony trzecie (zwany dalej „ostatecznym planem restrukturyzacji”). W konsekwencji gotówkowy bilans otwarcia BankCo zostanie zmniejszony o [1,7–4,2] miliarda GBP w porównaniu z aktualizacją zmienionego planu restruk­ turyzacji z dnia 10 czerwca 2009 r., poprzez usunięcie [1,5–3] miliardów GBP na rachunkach GIC oraz przenie­ sienie dodatkowych kredytów hipotecznych o wartości [0,2–0,8] miliarda GBP z AssetCo do BankCo. BankCo będzie miał bilans otwarcia w wysokości [21–24] miliardów GBP w 2009 r., który wzrośnie do kwoty [31–34] miliardów GBP w 2013 r. w porównaniu z odpowiednio [22–26] miliardów GBP i [38–41] miliardów GBP w ramach zmienionego planu restruktu­ ryzacji. Ponadto pierwotnie planowane nowe kredyty BankCo o wartości [600–900] milionów GBP w 2009 r. zostaną zastąpione kredytem hipotecznym niższej jakości (15). W konsekwencji średnia ważona wartość LTV dla BankCo będzie wynosić [62–67 %], na którą złoży się średnia LTV istniejących kredytów hipotecznych ([66–69 %]) oraz nowych kredytów w 2009 r. ([58–61 %]). Wykres A ilustruje bilanse otwarcia BankCo oraz AssetCo po podziale, a tabela 2 zawiera najistot­ niejsze wskaźniki finansowe dla BankCo.


(ii) „AssetCo” miał być kontynuacją istniejącej spółki, NR, i przejąć pozostałą część mieszkaniowych kredytów hipotecznych, a także instrumenty finansowania hurtowego NR (udział w instrumencie sekurytyzacji „Granite” oraz zobowiązania z tytułu programów emisji listów zastawnych i średnioterminowych papierów dłużnych na rynku europejskim – EMTN (14) – wraz z odpowiednim zabezpieczeniem) oraz związane z tym zobowiązania i kapitał hybry­ dowy. AssetCo miał przejąć również zobowiązania z tytułu udzielonej NR pożyczki rządowej, której kwota zostałaby podwyższona o 10 miliardów GBP do całkowitej kwoty 23 miliardów GBP, tak aby umożliwić przeprowadzenie restrukturyzacji, a także otrzymać linię kredytową na finansowanie środków obrotowych w wysokości nieprzekraczającej 5 miliardów GBP w celu zapewnienia spółce wystarcza­ jącej płynności […]. Bilans (otwarcia) AssetCo miał wynosić [82–85] miliardów GBP.

(12) W dalszej części dokumentu „aktywa gotówkowe”, składające się z gotówki i inwestycji skarbowych, będą określane mianem „aktywów gotówkowych” lub „gotówki”. (14) Są to rachunki bankowe w imieniu struktury sekurytyzacji Granite prowadzone w NR. (14) Program listów zastawnych składający się z kilku transzy wyemito­ wanego długu.

(28)

BankCo, od momentu podziału, będzie również regu­ lować skorygowane opłaty za kontynuowane gwarancje na depozyty detaliczne i hurtowe (zob. pkt 2.3).

Tabela 2 Główne wskaźniki finansowe BankCo (scenariusz bazowy) po podziale

(w miliardach GBP) 2009 2010 2011 2012 2013

Suma bilansowa Dochody z odsetek netto

[21-24] b/d

[23-25] [0-0,7]

[27-30] [0-0,7]

[28-31] [0-0,7]

[31-34] [0-0,7]

(15) Portfel kredytów hipotecznych udzielonych w przeszłości przez NR.

L 112/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(w miliardach GBP)

5.5.2010

2009

2010

2011

2012

2013

Nowe kredyty brutto Kredyty hipoteczne Depozyty detaliczne Depozyty hurtowe

b/d

[6-9]

[6-8]

[6-8]

[6-8]

[7-11] 19,3 [1-3]

[13-20] [18-21] [1-7]

[19-25] [19-22] [3-10]

[22-26] [22-25] [3-8]

[23-28] [24-27] [2-8]

w BankCo […]. W tym kontekście uznaje się, że TWP zostaje zniesiona, jeżeli Zjednoczone Króle­ stwo sprzeda przynajmniej 50 % + 1 akcję BankCo podmiotowi (lub podmiotom) niebędącemu włas­ nością państwa ani niekontrolowanemu przez państwo oraz jeżeli Zjednoczone Królestwo straci kontrolę nad BankCo w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.