Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 7

Strona 7 z 28

(33)

W odniesieniu do środków podjętych przez Zjednoczone Królestwo w kontekście restrukturyzacji NR (środki (iv) oraz (v)), opłata, którą NR uiściło za instrument wsparcia płynności BoE/HMT, zostanie obniżona z mocą wsteczną. W konsekwencji NR otrzyma zwrot opłat pobranych za instrument wsparcia płynności BoE/HMT w wysokości 156,4 miliona GBP za okres wsteczny. Zwrot ten wynika ze zrewidowania opłat przyjętych przez Zjednoczone Królestwo w kwietniu 2008 r. Co więcej HMT udzieliło zapewniania FSA, że NR będzie prowadzić działalność powyżej poziomu wymogów kapi­ tałowych, tym samym umożliwiając mu kontynuację działalności poniżej ustawowych wymogów kapitało­ wych. Środki na restrukturyzację skierowane do BankCo (środki (vi)–(viii)) obejmują kontynuację gwarancji na depozyty detaliczne i hurtowe […]. Jednakże opłaty i okres tych gwarancji zostanie zmieniony w porównaniu do zatwier­ dzonej pomocy na ratowanie. Z tytułu gwarancji na depozyty detaliczne nieobjęte PRSF BankCo zapłaci stałą opłatę w wysokości [15–70] punktów bazowych (dalej „pb”). Z tytułu gwarancji na depozyty hurtowe BankCo zapłaci opłatę zgodnie z programem gwarancji kredytowych obowiązującym w Zjednoczonym Króle­ stwie (zwanym dalej „PGK”) (27). Ponadto BankCo otrzyma środki na dokapitalizowanie w wysokości 1,2 miliarda GBP po podziale w postaci akcji zwykłych oraz warunkowy instrument wsparcia płynności w wysokości 2,5 miliarda GBP. Z tytułu warunkowego instrumentu wsparcia płynności zapłaci miesięczną opłatę za zaangażowanie w wysokości [80–150] pb od niezrealizowanego salda. W przypadku gdy BankCo wykorzysta instrument, zapłaci jednorazową opłatę za wykorzystanie w wysokości [120–240] pb od każdej wypłaconej kwoty oraz odsetki w wysokości 1-miesięcznej stopy LIBOR + [200-600] pb od zrealizo­ wanego salda. AssetCo będzie nadal korzystać z gwarancji na depozyty hurtowe do […] (środek (ix)). Nie przewiduje się żadnych zmian w opłacie, którą AssetCo uiści za gwarancję. AssetCo uzyska również zwiększenie instrumentu wsparcia płynności BoE/HMT (środek (x)) w wysokości do 10 miliardów GBP (całkowita kwota instrumentu wyniesie 23 miliardy GBP) wraz ze zmianą warunków instrumentu (LIBOR + [10–60] pb zamiast stawka bazowa BoE + 150 pb + 10 pb opłaty za instrument). AssetCo otrzyma również instrument zapewniający kapitał obrotowy w wysokości 2,5 miliarda GBP (środek (xii)), za który zapłaci odsetki w wysokości 1-miesięcznej stopy LIBOR + [10–60] pb, oraz potencjalnie dokapita­ lizowanie w kwocie do 1,6 miliarda GBP w postaci prze­ kształcenia długu na kapitał (środek (xii)). Ponieważ pomoc na restrukturyzację udzielona NR składa się z kontynuacji środków w połączeniu z dodatkowymi środkami, zostaną one ocenione razem w niniejszej decyzji. Tabela 3 przedstawia zarówno środki z kontynuacji, jak i dodatkowe środki.


(34)

(viii) warunkowy instrument wsparcia w kwocie 1,5 miliarda GBP. Dla AssetCo:

płynności

(ix) kontynuacja po podziale gwarancji hurtowej (tj. środka (iii)) […] (22); (x) kontynuacja i zwiększenie instrumentu wsparcia płynności BoE/HMT (tj. środka (i)) o kwotę do 10 miliardów GBP do poziomu 23 miliardów GBP (23); (xi) dokapitalizowanie AssetCo w kwocie do 1,6 miliarda GBP w postaci przekształcenia długu na kapitał (24); (xii) instrument zapewniający kapitał w kwocie 2,5 miliarda GBP (25).

(31)

obrotowy

W odniesieniu do środków (i)–(ii) Komisja zauważa, że zostały one już ocenione przez Komisję w kontekście wcześniejszych decyzji podjętych w tej sprawie i zostały zakwalifikowane jako pomoc na ratowanie (26). Oprócz środków pomocy na ratowanie Zjednoczone Królestwo zgłosiło Komisji dodatkowe środki, które mają w zamierzeniu umożliwić restrukturyzację NR, tj. środki (iv)–(xii). Środki pomocy na ratowanie (środki (i)–(iii)) będą konty­ nuowane po podziale. Jednakże podmiotami, dla których są przeznaczone, będą następcy NR, a warunki towarzy­ szące tym środkom ulegną zmianie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.