Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 8

Strona 8 z 28

(35)

(32)

(19) Zob. pkt 91 decyzji w sprawie wszczęcia postępowania oraz pkt 28 decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. (20) Zob. pkt 32 oraz 39 decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. (21) Zob. pkt 26 oraz 49 decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. (22) Zob. pkt 33 oraz 46 decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. (23) Zob. pkt 22 ppkt (ii) decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. (24) Zob. pkt 26 decyzji w sprawie przedłużenia postępowania. (25) Zob. przypis 23. (26) Zob. decyzja Komisji w sprawie NN 70/07, Northern Rock (Dz.U. C 43 z 16.2.2008, s. 1), decyzja Komisji w sprawie C 14/08 (ex NN1/08), Pomoc na restrukturyzację dla Northern Rock (Dz.U. C 135 z 3.6.2008, s. 21) (decyzja w sprawie wszczęcia postępowania) oraz decyzja Komisji w sprawie C 14/08, Pomoc na restrukturyzację dla Northern Rock (Dz.U. C 149 z 1.7.2009, s. 16).


(36)

(27) Opłata została zatwierdzona przez Komisję w decyzji w sprawie N 507/08, Środki wsparcia finansowego dla sektora bankowego w Zjednoczonym Królestwie (Dz.U. C 290 z 13.11.2008, s. 4).

L 112/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

Tabela 3 Przegląd środków pomocy udzielonych na rzecz NR, BankCo i AssetCo

Nr Rodzaj środka pomocy kwota wynagrodzenie

Pomoc na ratowanie i Instrument wspierania płynności Bank of England/HMT Gwarancja na depozyty detaliczne NR, które nie zostały objęte PRSF Gwarancja na depozyty hurtowe NR 25 mld GBP stopa BoE + 150 pb + opłata za instrument w wysokości 10 pb 20 mld [15–70] pb od łącznej wielkości depo­ zytów opłata miesięczna w wysokości [0,5–3] mln GBP

ii

maks. GBP (*)

iii

ok. 10 mld GBP

Pomoc na restrukturyzację Northern Rock iv Zastosowanie niższej opłaty od instrumentu wsparcia płynności BoE/HMT I zwrot NR wcześniej zapłaconych opłat Zobowiązanie udzielone FSA przez HMT, że NR będzie prowadzić działalność powyżej poziomu wymogów kapitałowych BankCo vi Kontynuacja gwarancji na depozyty deta­ liczne Kontynuacja gwarancji na depozyty hurtowe maks. 20 mld GBP 20 (*) 1,6 mld GBP opłata stała [15–70] pb 156,4 mln GBP b/d

v

b/d

b/d

zgodnie z programem gwarancji kredyto­ wych akcje zwykłe miesięczna opłata za zobowiązanie [80–150] pb + jednorazowa opłata za wykorzystanie [120–240] pb od wszelkich pobranych opłat + oprocentowanie na poziomie 1-mies. stopy LIBOR + [200–600] pb od pobranego salda

vii viii

Dokapitalizowanie BankCo po podziale Warunkowy instrument wsparcia płynności

1,4 mld GBP 1,5 mld GBP

AssetCo ix x Kontynuacja gwarancji na depozyty hurtowe Kontynuacja i zwiększenie instrumentu wsparcia płynności Bank of England/HMT Dokapitalizowanie AssetCo w scenariuszu skrajnym (zamiana zadłużenia na kapitał) Instrument zapewniający kapitał obrotowy dla AssetCo ok. 8,3 mld GBP łącznie 23 mld GBP opłata miesięczna [0,5–3] mln GBP 1-miesięczny LIBOR + [10–60] pb

xi

1,6 mld GBP

akcje zwykłe

xii

2,5 mld GBP

1-miesięczny LIBOR + [10–60] pb

(*) Wskazana kwota odzwierciedla całkowitą kwotę depozytów detalicznych, a nie uwzględnia PRSF.

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/45

3. POWODY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(37)

Początkowo Komisja rozpoczęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pierwszego planu restrukturyzacji w tej sprawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Następnie władze Zjednoczonego Królestwa znacznie zmieniły ten pierwszy plan restrukturyzacji. W konsekwencji Komisja musiała przedłużyć postępowanie i objąć nim zmieniony plan restrukturyzacji. Większość wątpliwości wyrażonych w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania dotyczyło konkretnie pierwszego planu restrukturyzacji. Jeżeli chodzi o decyzję w sprawie wszczęcia postępowania, w pkt 3.1 niniejszej decyzji omówione zostaną jedynie te wątpliwości, które pozostają istotne dla oceny zmie­ nionego planu restrukturyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.