Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

Data ogłoszenia:2010-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 4

Strona 1 z 2
L 113/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 zabrania się stosowania oświadczeń zdrowotnych doty­ czących żywności, o ile nie zezwoliła na nie Komisja zgodnie z tym rozporządzeniem i nie zostały włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 stanowi również, że wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświad­ czeń zdrowotnych mogą być składane przez podmioty działające na rynku spożywczym do właściwego organu krajowego danego państwa członkowskiego. Właściwy organ krajowy przekazuje prawidłowe wnioski Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zwanemu dalej Urzędem. Po otrzymaniu wniosku Urząd bezzwłocznie powiadamia o nim pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz wydaje opinię na temat danego oświadczenia zdrowot­ nego.


(9) (4)

(1)

W dniu 19 grudnia 2008 r. Komisja i państwa człon­ kowskie otrzymały opinię naukową wydaną przez Urząd. Z opinii tej i z dalszych wyjaśnień przekazanych przez Urząd wynikało, że na podstawie przedstawionych danych nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywaniem wymienionego produktu mlecz­ nego o wysokiej zawartości błonnika i białka a zmniejszeniem uczucia głodu, które jest korzystne żywieniowo i fizjologicznie ze względu na wpływ na wartość energetyczną spożywanych pokarmów. W związku z powyższym Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt stwierdził na posie­ dzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 r., że wymienione oświadczenie zdrowotne wymaga dalszej analizy, a Komisja w dniu 24 czerwca 2009 r. zwróciła się do Urzędu o przekazanie dalszych zaleceń dotyczących kilku elementów w związku ze złożonym wnioskiem.

(7)

(2)

W dniu 22 lipca 2009 r. Komisja i państwa członkow­ skie otrzymały odpowiedź Urzędu, w której wyjaśnia się, że obserwowany wpływ nie może być przypisany wyłącznie testowanej żywności ze względu na brak infor­ macji o dietetycznych warunkach badań. W związku z powyższym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, zezwo­ lenie na jego stosowanie nie powinno zostać udzielone.

(8)

(3)

Podejmując decyzje o środkach ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, uwzględniono opinie wnioskodawców oraz członków społeczeństwa, otrzymane przez Komisję zgodnie z art. 16 ust. 6 tego rozporządzenia.

Komisja decyduje o udzieleniu zezwolenia na oświad­ czenia zdrowotne, uwzględniając opinię wydaną przez Urząd. W związku z wnioskiem złożonym przez ELVIR S.A.S. w dniu 5 czerwca 2008 r. zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, Urząd był zobowią­ zany do wydania opinii dotyczącej oświadczenia zdro­ wotnego związanego z wpływem produktu mlecznego o wysokiej zawartości błonnika i białka na zmniejszenie uczucia głodu (pytanie nr EFSA-Q-2008-396) (2). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Ten produkt zmniejsza uczucie głodu”.

(5)

Oświadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, podle­ gają środkom przejściowym określonym w art. 28 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 58 z 20106.5.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia malationu jako substancji czynnej (  Dz.U. L 60 z 10.3.2010)

 • Dz. U. L113 - 56 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca wniosku Bułgarii o zastosowanie środków ochronnych w związku z odstępstwem od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2688)

 • Dz. U. L113 - 14 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2854)

 • Dz. U. L113 - 12 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 386/2010 z dnia 5 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L113 - 11 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 385/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1831/96 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L113 - 6 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L113 - 1 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.