Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 387/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w odniesieniu do minimalnych wymogów obszarowych mających zastosowanie do tymczasowych płatności z tytułu owoców i warzyw na Cyprze oraz systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników w Polsce i na Słowacji

Data ogłoszenia:2010-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 1

Strona 1 z 2
7.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 387/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w odniesieniu do minimalnych wymogów obszarowych mających zastosowanie do tymczasowych płatności z tytułu owoców i warzyw na Cyprze oraz systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników w Polsce i na Słowacji


KOMISJA EUROPEJSKA,

rolnych nowego państwa członkowskiego objętego systemem jednolitej płatności obszarowej, określonej w art. 122 tego rozporządzenia.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 142 lit. c) i e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1121/2009 powierzchnia użytków rolnych dla Polski i Słowacji jest określona w załączniku VIII do wymienionego rozporzą­ dzenia. W piśmie z dnia 1 grudnia 2009 r. Polska poinformo­ wała Komisję o zmianach dotyczących wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych kwalifikującej się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Wspomniane zmiany wynikają z uaktualnienia systemu identyfikacji działek rolnych, określonego w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w wyniku którego stwierdzono, że wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych utrzymywana w dobrej kulturze rolnej według stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. była mniejsza niż wcześniej oceniano. Należy zatem obniżyć powierzchnię użytków rolnych objętą systemem jednolitej płatności obszarowej do 14 137 000 ha. W piśmie z dnia 4 stycznia 2010 r. Słowacja poinfor­ mowała Komisję o zmianach dotyczących wykorzysty­ wanej powierzchni użytków rolnych kwalifikującej się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Wprowadzone zmiany wynikają z doświadczeń nabytych w ostatnich latach w czasie weryfikacji warunków kwalifikowalności mających zasto­ sowanie do jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej. Doświadczenia te pokazują, że wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych utrzymywana w dobrej kulturze rolnej według stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. jest mniejsza niż wcześniej oceniano. Należy zatem obniżyć powierzchnię użytków rolnych objętą systemem jednolitej płatności obszarowej do 1 865 000 ha. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1121/2009.

(4)

Na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiają­ cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (2), tymczasowe płatności z tytułu owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. g) wymie­ nionego rozporządzenia, przyznawane są wyłącznie w przypadku obszarów, które były przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do co najmniej 0,3 ha. W pismach z dnia 18 lutego 2010 r. oraz z dnia 1 marca 2010 r. Cypr poinformował Komisję o szczególnej wielkości gospodarstw rolnych i strukturze wniosków o pomoc dotyczących tymczasowych płat­ ności z tytułu owoców i warzyw przyznanych w odniesieniu do owoców cytrusowych. W związku z tym wymóg dotyczący minimalnej powierzchni, w odniesieniu do której wymieniona pomoc jest przy­ znawana, należy zmniejszyć do 0,1 ha. W art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 ustanowiono zasady dotyczące powierzchni użytków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 13 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 394/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L114 - 12 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 393/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L114 - 11 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 392/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L114 - 9 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 391/2010 z dnia 6 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L114 - 7 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 390/2010 z dnia 6 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hopfen aus der Hallertau (ChOG)]

 • Dz. U. L114 - 5 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2104/2004 w zakresie zarządzania flotami rybackimi w niektórych najbardziej oddalonych regionach Francji

 • Dz. U. L114 - 3 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.