Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (1)

Data ogłoszenia:2010-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 3

7.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

nymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2) ma ogólne zastosowanie do handlu.


(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze­ mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemiesz­ czania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemiesz­ czania. Rozporządzenie to ma zastosowanie do prze­ mieszczania zwierząt domowych gatunków wymienio­ nych w załączniku I do tego rozporządzenia między państwami członkowskimi lub z państw trzecich. Psy, koty i fretki są wymienione w części A i B tego załącz­ nika. Wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 różnią się w zależności od tego, czy zwierzęta domowe przemieszczane są pomiędzy państwami człon­ kowskimi, czy z państw trzecich do państw członkow­ skich. Ponadto istnieje dodatkowe rozróżnienie wymogów dotyczących przemieszczania z państw trze­ cich w odniesieniu do państw trzecich wymienionych w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia oraz do państw trzecich wymienionych w części C tego załącznika. Państwa trzecie stosujące wobec przemieszczania zwie­ rząt domowych o charakterze niehandlowym zasady co najmniej równoważne zasadom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wymienione są w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia. Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowio­

(6)

Aby zapobiec sytuacjom, w których przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze handlowym jest fałszywie deklarowane jako przemieszczanie o charakterze niehandlowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 998/2003, art. 12 tego rozpo­ rządzenia stanowi, że wymogi i kontrole ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG mają zastosowanie do prze­ mieszczania więcej niż pięciu zwierząt domowych, jeżeli zwierzęta te przywożone są do Wspólnoty z państwa trzeciego niewymienionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia. Doświadczenie w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 998/2003 pokazuje, że istnieje znaczne ryzyko, iż prze­ mieszczenie o charakterze handlowym psów, kotów i fretek jest fałszywie deklarowane jako przemieszczanie o charakterze niehandlowym, jeżeli zwierzęta te są prze­ mieszczane między państwami członkowskimi lub do państwa członkowskiego z państwa trzeciego wymienio­ nego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporzą­ dzenia. Aby zapobiec takim praktykom i zapewnić jednolite stosowanie rozporządzenia (WE) nr 998/2003, należy przyjąć przepisy ustanawiające takie same zasady do przemieszczania psów, kotów i fretek między państwami członkowskimi oraz do państwa członkowskiego z państwa trzeciego wymienionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

(7) (2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wymogi i kontrole, o których mowa w art. 12 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stosuje się do prze­ mieszczania zwierząt domowych gatunków wymienionych w załączniku I część A i B do tego rozporządzenia, jeżeli całkowita liczba zwierząt przemieszczanych między państwami członkowskimi lub do państwa członkowskiego z państwa trze­ ciego wymienionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia przekracza pięć.

(2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(4)

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

L 114/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 13 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 394/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L114 - 12 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 393/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L114 - 11 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 392/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L114 - 9 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 391/2010 z dnia 6 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L114 - 7 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 390/2010 z dnia 6 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hopfen aus der Hallertau (ChOG)]

 • Dz. U. L114 - 5 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2104/2004 w zakresie zarządzania flotami rybackimi w niektórych najbardziej oddalonych regionach Francji

 • Dz. U. L114 - 1 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 387/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w odniesieniu do minimalnych wymogów obszarowych mających zastosowanie do tymczasowych płatności z tytułu owoców i warzyw na Cyprze oraz systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników w Polsce i na Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.