Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2104/2004 w zakresie zarządzania flotami rybackimi w niektórych najbardziej oddalonych regionach Francji

Data ogłoszenia:2010-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 5

7.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 389/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2104/2004 w zakresie zarządzania flotami rybackimi w niektórych najbardziej oddalonych regionach Francji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspól­ noty (1), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

przeglądu wyżej wymienionych poziomów odniesienia liczba statków wymagających regulacji została oszaco­ wana zbyt nisko. Francja zażądała dokonania nowej regu­ lacji w odniesieniu do statków, które nie zostały uwzględnione w ramach planów rozwoju przedstawio­ nych w 2007 r. dla Gujany i Martyniki.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybac­ kimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regio­ nach Wspólnoty (2). W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1274/2007 (3) doko­ nano przeglądu poziomów odniesienia dla flot zarejestro­ wanych w najbardziej oddalonych regionach ustalonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004, w związku ze wspólnym oświadczeniem Rady i Komisji złożonym w trakcie posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa w dniu 27 lipca 2006 r. (4). W przypadku niektórych segmentów floty francuskich regionów najbardziej oddalonych rozporządzenie (WE) nr 1274/2007 miało na celu regulację znacznej liczby statków, które prowadziły działalność połowową przed dniem 31 grudnia 2006 r. i kontynuowały działalność w najbardziej oddalonych regionach, nie będąc włączone do rejestru floty rybackiej UE. Wyżej wymienione regu­ lacje zostały uznane za rozszerzenie planów rozwoju przedstawionych dla odnośnych regionów najbardziej oddalonych. Sporządzony przez władze francuskie nowszy i bardziej kompletny spis flot prowadzących działalność rybołów­ stwa łodziowego w najbardziej oddalonych regionach francuskich Gujany i Martyniki wykazał, że w chwili

Segmenty floty objęte wnioskiem dotyczącym zwięk­ szenia poziomów odniesienia ukierunkowują swoją dzia­ łalność na przybrzeżne zasoby ryb, które – zgodnie z najnowszymi informacjami naukowymi – nie budzą niepokoju z punktu widzenia ochrony. W celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki rybnej w najbardziej oddalonych regionach należy zatem uwzględnić konieczność doko­ nania regulacji przedmiotowych statków w ramach odnośnych planów rozwoju i zwiększyć odpowiednie poziomy odniesienia, tak aby umożliwić wpisanie tych statków do rejestru floty rybackiej UE. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2104/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów­ stwa i Akwakultury,

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon­ kowskich, zgodnie z Traktatami. Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 9. Dz.U. L 365 z 10.12.2004, s. 19. Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 6. Dokument Rady nr 11823/06 ADD 1 z dnia 20 lipca 2006 r.

L 114/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2010

ZAŁĄCZNIK W sekcji „Francja” załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 pozycje dotyczące segmentu floty „Gujana fran­ cuska. Gatunki denne i pelagiczne. Długość < 12 m” i segment floty „Martynika. Gatunki pelagiczne. Długość ≥ 12 m” otrzymują brzmienie:

Francja Segment floty Kod segmentu GT kW

„Gujana Francuska. Gatunki denne i pelagiczne. Długość < 12 m „Martynika. Gatunki pelagiczne. Długość ≥ 12 m

4FF 4FK

903 1 046

11 644” 3 294”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 114 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 13 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 394/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L114 - 12 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 393/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L114 - 11 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 392/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L114 - 9 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 391/2010 z dnia 6 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L114 - 7 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 390/2010 z dnia 6 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hopfen aus der Hallertau (ChOG)]

 • Dz. U. L114 - 3 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (1)

 • Dz. U. L114 - 1 z 20107.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 387/2010 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w odniesieniu do minimalnych wymogów obszarowych mających zastosowanie do tymczasowych płatności z tytułu owoców i warzyw na Cyprze oraz systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników w Polsce i na Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.