Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 116 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej

Data ogłoszenia:2010-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 116 POZ 1

Strona 1 z 27
8.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniej­ szego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej

Wersja 3

Obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: serię poprawek 03 – data wejścia w życie: dnia 11 lipca 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Oznakowanie 6. Specyfikacje 7. Zmiana lub rozszerzenie homologacji typu pojazdu po wymianie lub montażu nowego podzespołu elektrycznego/elektronicznego (PZE) 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu lub typu PZE 12. Przepisy przejściowe 13. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych wykonujących badania homologacyjne oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Przykłady znaków homologacji Załącznik 2A – Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu pojazdu w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej

L 116/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2010

Załącznik 2B – Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu podzespołu elektrycz­ nego/elektronicznego w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej Załącznik 3A – Wzór formularza zawiadomienia dotyczącego homologacji typu pojazdu Załącznik 3B – Wzór formularza zawiadomienia dotyczącego homologacji typu podzespołu elektrycznego/ elektronicznego Załącznik 3C – Poświadczenie w związku z przepisem zawartym w pkt 3.2.9 Załącznik 4 – Metoda pomiaru promieniowanej emisji elektromagnetycznej szerokopasmowej z pojazdów Załącznik 5 – Metoda pomiaru promieniowanej emisji elektromagnetycznej wąskopasmowej z pojazdów Załącznik 6 – Metoda badania odporności pojazdów na promieniowanie elektromagnetyczne Załącznik 7 – Metoda pomiaru promieniowanej emisji z podzespołów elektrycznych/elektronicznych Załącznik 8 – Metoda pomiaru promieniowanej emisji z podzespołów elektrycznych/elektronicznych elektromagnetycznej elektromagnetycznej szerokopasmowej wąskopasmowej

Załącznik 9 – Metoda(-y) badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na promienio­ wanie elektromagnetyczne Załącznik 10 – Metoda(-y) badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na stany przej­ ściowe oraz emisji stanów przejściowych z tych podzespołów

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: 1.1. 1.2. pojazdów kategorii L, M, N i O (1) w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej; części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do montażu w takich pojazdach z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3.2.1 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Zakres regulaminu obejmuje: a) wymagania odnoszące się do odporności na promieniowane i przewodzone zaburzenia funkcji związanych z bezpośrednim kierowaniem pojazdem, związanych z ochroną kierowcy, pasażera i innych użytkowników drogi oraz związanych z zaburzeniami, które spowodowałyby dezorientację kierowcy lub innych użytkowników drogi; b) wymagania dotyczące kontroli niepożądanych promieniowanych i przewodzonych emisji w celu zabezpieczenia użytkowania zgodnie z przeznaczeniem urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w danym pojeździe lub w pojazdach sąsiadujących lub znajdujących się w jego pobliżu oraz kontroli zaburzeń z urządzeń, które mogą zostać później zamontowane w pojeździe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 116 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.