Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 64

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 64

Strona 1 z 24
L 117/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Wszczęcie postępowania


(1) (6)

w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewi­ dziano kontrolę wyrywkową w celu stwierdzenia dumpingu i szkody. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeśli tak, by umożliwić dokonanie wyboru próby, poproszono wszystkich producentów eksportujących, importerów i producentów unijnych o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Łącznie 36 przedsiębiorstw lub grup powiązanych przed­ siębiorstw („grupy”) z ChRL zgłosiło się i przedstawiło wymagane informacje w wyznaczonym terminie. Wspomniane 36 przedsiębiorstw lub grup prowadziło produkcję produktu objętego postępowaniem lub jego wywóz na rynek Unii Europejskiej w okresie objętym dochodzeniem i wyraziło zainteresowanie udziałem w próbie. Zostały one uznane za współpracujące przed­ siębiorstwa i wzięto je pod uwagę podczas doboru próby. Poziom współpracy ze strony ChRL, tj. odsetek wywozu towarów do UE przez chińskie współpracujące przedsię­ biorstwa w porównaniu z całym wywozem towarów z Chin do UE, wynosił ponad 90 %. Po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja wybrała, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawo­ wego, próbę opartą na kryterium największej reprezenta­ tywnej wielkości wywozu towarów, która mogła zostać objęta odpowiednim dochodzeniem w dostępnym czasie, biorąc również pod uwagę rozmieszczenie geograficzne współpracujących przedsiębiorstw lub grup. Wybrana próba składa się z czterech (grup) przedsiębiorstw, na które przypada 47 % wywozu do UE prowadzonego przez 36 współpracujących przedsiębiorstw lub grup, oraz około 43 % łącznego wywozu z ChRL do UE. Władze ChRL i Chińska Izba Handlowa zgodziły się na dokonany przez Komisję dobór próby, zażądały jednak włączenia do niej co najmniej dwóch dodatkowych (grup) przedsiębiorstw. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wstępnie wybrana próba obejmuje 20 przedsiębiorstw należących do 4 grup, zdecydowano, że nie można dodać do próby kolejnych przedsiębiorstw bądź grup, gdyż nie pozwoliłoby to na ukończenie dochodzenia w określonych prawem terminach. Pięciu producentów eksportujących z ChRL, którzy nie zostali włączeni do próby, wnioskowało o indywidualne badanie i przedstawiło odpowiednie informacje w wyznaczonym terminie w celu zastosowania art. 9 ust. 6 i art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Biorąc jednak pod uwagę wielkość próby obejmującej 4 grupy liczące wiele przedsiębiorstw, Komisja postanawia, zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, że nie można przyznać indywidualnego badania żadnemu z producentów eksportujących z ChRL nieobję­ tych próbą, ponieważ byłoby to nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie postępowania w odpowiednim czasie.

Dnia 13 sierpnia 2009 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Unii niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie” lub „ChRL”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 102 z 201011.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji (EBC/2010/3)

 • Dz. U. L117 - 95 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2923) (1)

 • Dz. U. L117 - 85 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2635) (1)

 • Dz. U. L117 - 83 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 405/2010 z dnia 10 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 62 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 403/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tarta de Santiago (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 60 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 13 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L117 - 1 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.