Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 95

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2923) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 95

Strona 1 z 7
11.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/95

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2923)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/267/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W komunikacie Komisji „Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy” (2) podkreślono znaczenie zapewnienia spójnego modelu otwarcia zakresu 790–862 MHz („pasma 800 MHz”) dla usług łączności elektronicznej poprzez przyjęcie warunków technicznych wykorzystania tego zakresu. Pasmo 800 MHz stanowi część dywidendy cyfrowej, czyli częstotliwości radiowych uwolnionych dzięki efek­ tywniejszemu wykorzystaniu widma osiągniętemu w ramach przejścia z analogowego systemu nadawania telewizji naziemnej na system cyfrowy. Osiągnięcie prze­ widywanych korzyści społeczno-gospodarczych oparte jest na założeniu, że przyjęte zostanie podejście wspól­ notowe, zgodnie z którym pasmo 800 MHz zostanie zwolnione do 2015 r. i ustanowione zostaną warunki techniczne zapobiegające silnym zakłóceniom transgra­ nicznym. Neutralność technologiczną oraz neutralność świadczo­ nych usług potwierdzono w dyrektywie Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elek­ tronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połą­ czeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostęp­ nienie sieci i usług łączności elektronicznej (3) (dyrektywa w sprawie lepszych uregulowań prawnych). Ponadto w opinii RSPG z dnia 18 września 2009 r. w sprawie dywidendy cyfrowej zachęcono do stosowania zasad WAPECS i zalecono Komisji, by jak najszybciej uwzględ­ niła zawarte w tej opinii zalecenia w celu zmniejszenia na szczeblu UE poziomu niepewności co do możliwości państw członkowskich w zakresie udostępnienia pasma 800 MHz.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pełnego wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej w Europie, zatytułowanej „Wspólne podejście do zagospodarowania zakresów częs­ totliwości zwolnionych w wyniku przejścia na nadawanie cyfrowe”, wezwano państwa członkowskie do jak najszybszego udostępnienia dywidendy cyfrowej i wezwano do działań na szczeblu wspólnotowym. W swoich konkluzjach z dnia 18 grudnia 2009 r. na temat przekształcenia dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy Rada potwierdziła przy­ jęte już w 2008 r. stanowisko, zgodnie z którym popro­ szono Komisję o udzielenie państwom członkowskim wsparcia i pomocy w procesie zacieśniania współpracy między tymi państwami i współpracy z państwami trze­ cimi w zakresie koordynacji zagospodarowania widma i pełnego wykorzystania korzyści płynących z dywidendy cyfrowej. Mając na uwadze duży wpływ łączności szerokopas­ mowej na wzrost gospodarczy, w planie naprawy gospo­ darczej (4) wyznaczono cel polegający na osiągnięciu stuprocentowego zasięgu usług szerokopasmowych między 2010 a 2013 r. (5). Celu tego nie można osiągnąć bez znacznego udziału technologii bezprzewodowych, zwłaszcza w kwestii zapewnienia łączności szerokopas­ mowej na obszarach wiejskich, co można by częściowo zrealizować udostępniając jak najwcześniej dywidendę cyfrową na potrzeby tych obszarów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 95 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 102 z 201011.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji (EBC/2010/3)

 • Dz. U. L117 - 85 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2635) (1)

 • Dz. U. L117 - 83 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 405/2010 z dnia 10 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 64 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L117 - 62 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 403/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tarta de Santiago (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 60 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 13 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L117 - 1 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.