Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 45 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 45 - Strona 2

Strona 2 z 14

(3) Dz.U. C 87 z 16.4.2009, s. 5.

L 118/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

(10)

Dnia 23 września 1998 r. prowincja wydała pozytywną opinię w sprawie wyżej wspomnianego wniosku o przyznanie pomocy. Podejmując przedmiotową decyzję, władze prowincji kierowały się między innymi optymistycznymi perspektywami w zakresie tworzenia miejsc pracy, środowiska, obniżenia kosztów transportu mleka (dotychczas mleko produkowane w prowincji Flevoland przetwarzano poza jej granicami, a nawet w Belgii) oraz na przewidywanej rentowności przedsię­ biorstwa. Farm Dairy planowało zawrzeć umowy z producentami mleka z Flevoland oraz ze znaną siecią supermarketów, co zapewniłoby zbyt przetworów mlecz­ nych. Farm Dairy planowało przetwarzać 48 mln kg mleka rocznie.


finansowych pochodzących z EFOGR nie zostanie przy­ znana. Pismem z dnia 25 czerwca 1999 r. Komisja poin­ formowała władze prowincji o swojej decyzji.

(15)

Jednakże władze prowincji podjęły decyzję o przyznaniu środków finansowych na projekt wyłącznie ze środków własnych. Pismem z dnia 20 listopada 2000 r. przedsię­ biorstwo Farm Dairy zostało poinformowane o ostatecznym przyznaniu dotacji oraz o wypłaceniu pomocy.

(16)

(11)

Prowincja wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV) z wnioskiem o współfinansowanie i z wnioskiem o ocenę projektu. Wydaje się, że prowincja i „Directie Noordwest” Ministerstwa LNV miały rozbieżne opinie w kwestii wniosku o współfinansowanie, w szczególności w odniesieniu do innowacyjnego charak­ teru projektu. Z tego powodu IKC wydało drugą opinię. Druga opinia, przekazana dnia 17 grudnia 1998 r., infor­ muje o zaletach projektu w zakresie zatrudnienia, rynków zbytu i rentowności. Stwierdza jednak, że projekt jest słaby pod względem innowacyjności. Procesowi produkcyjnemu rzeczywiście brakowało innowacyjności mimo stosowania najbardziej zaawansowanych technik, ale projekt zawierał innowacje rynkowe. Druga opinia uwzględnia wiele kryteriów, takich jak rozwój regionu i perspektywy finansowe projektu. W związku z faktem, że projekt przyniesie korzyści przede wszystkim na szczeblu prowincji (a w mniejszym stopniu na szczeblu krajowym), obniżono zwykły klucz podziału współfinansowania dotacji, w tym sensie, że zwiększono udział prowincji.

Dnia 23 lutego 2001 r. doszło do nieoficjalnego spot­ kania urzędników DG ds. Rolnictwa i przedstawicieli prowincji Flevoland, na wniosek tych ostatnich. Podczas spotkania urzędnicy zaznaczyli, iż przyznanie pomocy przedsiębiorstwu Farm Dairy było niezgodne z prawem, w związku z czym powinna ona podlegać zwrotowi w celu przeznaczenia jej na inny projekt.

(17)

Władze prowincji zdecydowały o przyznaniu przedsię­ biorstwu Farm Dairy pomocy w formie rekompensaty za szkody wyrządzone w wyniku cofnięcia decyzji o przyznaniu pomocy. Przedmiotowa rekompensata była równa kwocie, która zostałaby przyznana przedsię­ biorstwu Farm Dairy w przypadku zatwierdzenia pomocy. Władze prowincji uznały, że w związku z faktem, że w decyzji o przyznaniu pomocy nie przewi­ dziano możliwości jej wycofania, były tą decyzją zwią­ zane i zobowiązane do przyznania pomocy, w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo Farm Dairy mogło podjąć przeciw nim kroki prawne. Władze prowincji poinformowały Farm Dairy o propozycji rekompensaty pismem z dnia 10 maja 2001 r. Farm Dairy przyjęło tę propozycję pismem z dnia 21 maja 2001 r.

(12)

W związku ze stanowiskiem przyjętym przez LNV władze prowincji wydały decyzję przyznającą Farm Dairy dotację w kwocie całkowitej wynoszącej 1 575 000 NLG (715 909 EUR) oraz dnia 3 marca 1999 r. zawia­ domiły Farm Dairy o decyzji przyznania pomocy. Przed­ miotowa dotacja miała być finansowana za pośrednic­ twem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), przez władze centralne oraz władze prowincji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 45 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.