Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 56 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 56 - Strona 2

Strona 2 z 2
Wzory świadectw stosowane w handlu wewnątrzunijnym powinny być kompatybilne ze zintegrowanym skompu­ teryzowanym systemem weterynaryjnym TRACES opra­ cowanym zgodnie z decyzją Komisji 2003/623/WE (4). Aby wymogi i kontrole w odniesieniu do przemiesz­ czania o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domo­ wych do wszystkich krajów członkowskich, w tym Malty, stosowane były w jednakowy sposób, konieczne jest dostosowanie wzoru świadectwa zdrowia ustanowionego w załączniku E część 1 do dyrektywy 92/65/EWG.


(3)

(8)

(9)

(4)

(10)

(5)

(11)

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (2) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(3) Dz.U. L 114 z 7.5.2010, s. 3. (4) Dz.U. L 216 z 28.8.2003, s. 58.

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/57

(12)

Ponadto w załączniku E część 2 do dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu wewnątrzunijnym żywymi pszczołami (Apis mellifera) i trzmielami (Bombus spp.). W świadectwie tym ustanowiono wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zgnilca amerykań­ skiego dla zarówno pszczół, jak i trzmieli. Wedle tych wymogów dozwolone jest przemieszczanie pszczół i trzmieli jedynie z obszarów wolnych od tej choroby. W przypadku wystąpienia ogniska choroby nie należy przemieszczać zwierząt w ciągu 30 dni na obszarze w promieniu trzech kilometrów wokół ogniska. Trzmiele hoduje się jednak najczęściej w strukturach odizolowanych od środowiska, regularnie kontrolowa­ nych przez właściwy organ pod kątem obecności chorób. W przeciwieństwie do kolonii na otwartym powietrzu jest mało prawdopodobne, aby tego typu struktury, uznane przez właściwy organ przedmiotowego państwa członkowskiego i pozostającego pod jego nadzorem, były narażone na obecność zgnilca amerykańskiego w promieniu trzech kilometrów ustanowionym w załączniku E część 2. Należy zatem zmienić świadectwa zdrowia stosowane w wewnątrzunijnym handlu żywymi pszczołami i trzmielami w celu wprowadzenia do nich szczególnych wymogów dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu

do trzmieli hodowanych w strukturach odizolowanych od środowiska.

(16)

(13)

Załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy 92/65/EWG powi­ nien zatem zostać odpowiednio zmieniony. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(17)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(14)

Załącznik E do dyrektywy 92/65/EWG zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(15)

Członek Komisji

L 118/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku E do dyrektywy 92/65/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) część 1 otrzymuje brzmienie: „Część 1 – Świadectwo zdrowia dla handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki, zajęczaki, psy, koty i fretki) 92/65 EI

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/59

L 118/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/61

2) część 2 otrzymuje brzmienie: „Część 2 – Świadectwo zdrowia dla handlu pszczołami i trzmielami 92/65 EII

L 118/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 56 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.