Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 4

Strona 4 z 9

Określone powyżej zasady stanowiły część warunków procedury przetargowej i były znane wszystkim oferentom (których oferty w konsekwencji odzwierciedlały oczekiwanie zwią­ zane z umorzeniem długów). Celem było uzyskanie jak najwyższej możliwej ceny za akcje (po potrąceniu umorzonych roszczeń podatkowych). Grecja argumentuje, że przejęcie przez sprzedającego zobowiązań finansowych sprzedawanej jednostki, które nie zmaterializowały się do czasu zakończenia transakcji, jest szeroko przyjętą praktyką handlową w podobnych operacjach. Co więcej, władze greckie argumentują, że cena zapłacona przez Mytilineos (12 179 071 EUR) przy­ niosła im znaczący zysk netto, nawet po potrąceniu umorzonego długu podatkowego (5 129 298,12 EUR netto).


Władze greckie utrzymują, że umorzenie długów na podstawie ustawy 1892/90 miało miejsce w ramach tego programu pomocy. Umorzenie nie wymagało wcześniejszego zgłoszenia Komisji, ponieważ sprzedaż 43 % akcji ELVO nastąpiła w oparciu o otwartą proce­ durę przetargową, a ponieważ przedsiębiorstwo ELVO było producentem sprzętu wojskowego, nie mieściło się w kategorii producentów sektora motoryzacyjnego w rozumieniu przepisów w sprawie pomocy państwa. 5. OCENA 5.1. Artykuł 296 Traktatu WE

(24)

(29)

Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny środków wsparcia na podstawie przepisów w sprawie pomocy państwa należy przeanalizować twierdzenie Grecji doty­ czące skutków prawnych art. 296 Traktatu WE. Zgodnie z art. 296 ust. 1 lit. b) postanowienia Traktatu nie zabraniają państwu członkowskiemu podejmować środków, „jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi; środki takie nie mogą nega­ tywnie wpływać na warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do produktów, które nie są prze­ znaczone wyłącznie do celów wojskowych”. To postano­ wienie ma zastosowanie do produktów ujętych na liście sporządzonej przez Radę (zob. art. 296 ust. 2 WE), która zawiera m.in. (pkt 6 listy) „czołgi oraz specjalistyczne pojazdy bojowe: b) uzbrojone lub opancerzone pojazdy wojskowe, w tym pojazdy amfibijne; c) wozy opance­ rzone …”.

(30)

(25)

(6) Fr. „automobiles”.

L 118/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

(31)

Oznacza to, w stopniu, w jakim ma to znaczenie dla niniejszej sprawy, że postanowienia Traktatu WE w sprawie pomocy państwa nie mają zastosowania do środków dotyczących produktów ujętych na liście z 1958 r., pod warunkiem że takie środki uznane zostaną za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego. Zgodnie z orzecznictwem państwo członkowskie, które chce się powołać na postanowienia art. 296 WE, powinno dostarczyć dowody, że wyłączenia nie wykra­ czają poza granice wyjątkowych przypadków, których dotyczą (7). Początkowo Grecja argumentowała, że cała produkcja ELVO, a przynajmniej znacząca jej część, dotyczy sprzętu wojskowego objętego art. 296 ust. 1 lit. b) WE, w związku z czym nie można zastosować postanowień Traktatu w zakresie pomocy państwa, aby zakazać jakiej­ kolwiek pomocy państwa na rzecz ELVO.

(38)

wego, o czym zaświadcza pismo ministra obrony. Grecja oświadczyła również, że […] przeznaczone są do wsparcia operacji wojskowych oraz, że zostały uznane za odpowiednie do tych celów […]. Komisja uznaje, że przedmiotowe pojazdy są konieczne w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Grecji.

(32)

(37)

(33)

Komisji wystarcza, że zamówienie, na realizację którego udzielono gwarancji pożyczkowej, dotyczyło materiałów wojennych w rozumieniu art. 296 ust. 1 lit. b) WE oraz że gwarancja była niezbędna, aby sprzęt ten dostarczyć greckim siłom zbrojnym. W konsekwencji Komisja uznaje również, że gwarancja pożyczkowa jest wyłą­ czona z postanowień Traktatu WE w sprawie pomocy państwa na mocy wyjątku ustanowionego w art. 296 ust. 1 lit. b) WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.