Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 5

Strona 5 z 9

(34)

Nie można się zgodzić z powyższym stanowiskiem. W świetle informacji dostępnych w tej sprawie jest oczy­ wiste, że produkcja ELVO dotyczy nie tylko produktów objętych art. 296 WE, lecz także produktów które mogą mieć podwójne zastosowanie, bądź też przeznaczone są wyłącznie do użytku cywilnego (zob. motywy 8 i 17 powyżej). Już choćby z tego tylko względu Komisja nie może zaakceptować ogólnikowego zapewnienia, że postanowienia art. 296 ust. 1 lit. b) WE mają zastoso­ wanie w przypadku działalności ELVO. Zastosowanie wyłączenia przewidzianego w tym artykule musi być oceniane indywidualnie dla każdego środka pomocy pod kątem jego celów i zakresu. Komisja nie może zgodzić się z tezą, że postanowienia art. 296 WE maja zastosowanie w odniesieniu do przy­ padków zwolnień z podatków A i B. W rzeczy samej, z uwagi na brak odrębnej księgowości dla produkcji na potrzeby wojskowe i cywilne, nie można ustalić, czy środek przyniesie korzyść jedynie produkcji wojskowej. Inaczej przedstawia się sprawa gwarancji pożyczkowej. Grecja wykazała, że gwarancja dotyczyła pożyczki zaciąg­ niętej przez ELVO w celu realizacji zamówienia na pojazdy przeznaczone dla greckich sił zbrojnych. Pierwsze z zamówień dotyczyło […], które ewidentnie ujęte są na liście sprzętu wojskowego objętego art. 296 WE. Drugie zamówienie dotyczyło […], które prima facie można uznać za produkty podwójnego zastosowania, a co za tym idzie, postanowienia art. 296 WE miałyby tu zastosowanie jedynie gdyby sprzęt był przeznaczony wyłącznie na użytek wojska. W tym kontekście Grecja złożyła oficjalne oświadczenie, że […] wyprodukowano zgodnie z wytycznymi greckich sił zbrojnych […]. Komisja przyjmuje, że […], z uwagi na swoją charaktery­ stykę, znajdują się na liście produktów, o której mowa w pkt 30 powyżej, a w szczególności w pkt 6 lit. b) listy. Ponadto Grecja zapewniła Komisję, że wszystkie […] zostały dostarczone […] wyłącznie do użytku wojsko­


Poniższa analiza sprawy pod kątem zgodności z przepisami w sprawie pomocy państwa dotyczyć będzie zatem jedynie zwolnień z podatków A i B.

5.2. Istnienie pomocy państwa 5.2.1. Pojęcia zasobów państwowych, selektywności, wpływu na wymianę handlową i zakłócenia konkurencji

(39)

(35)

(36)

Na mocy art. 87 ust. 1 Traktatu „wszelka pomoc przy­ znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę hand­ lową między państwami członkowskimi” chyba że pomoc taką można uzasadnić na podstawie art. 87 ust. 2 lub 3 Traktatu WE. Pojęcie pomocy państwa obej­ muje nie tylko bezpośrednie przekazanie zasobów państwowych, np. w formie dotacji, lecz również przy­ padki, kiedy państwo umarza roszczenia wobec benefi­ cjenta, a zatem rezygnuje z dochodu.

(40)

(7) W tym kontekście zob. wyrok Trybunału z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie C-337/05, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (dotychczas nieopublikowany), pkt 42-49.

Komisja uważa, że zwolnienia z podatków A i B stanowią pomoc państwa, ponieważ dotyczą podatków stanowiących zasoby państwowe oraz wybiórczo zapew­ niają korzyść przedsiębiorstwu ELVO, które w przeciwnym przypadku musiałoby uregulować swoje zobowiązania. Zwolnienia z podatków należy bezsprzecznie przypisać działaniom państwa, ponieważ doszły do skutku dzięki środkom podjętym przez organy państwowe (w przypadku zwolnienia z podatków A było to prawodawstwo, natomiast w przypadku zwolnienia z podatków B – decyzja administracji podatkowej o zwrocie podatku). Ponieważ pomiędzy państwami członkowskimi istnieje konkurencja i wymiana handlowa w branży motoryzacyjnej, korzyści finansowe faworyzu­ jące ELVO w stosunku do konkurentów zakłócają konku­ rencję lub grożą jej zakłóceniem oraz wpływają na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.