Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 8

Strona 8 z 9

(54)

ELVO zwróci pomoc państwa niezgodną ze wspólnym rynkiem. Jednakże jak Komisja przyznała w decyzji o wszczęciu postępowania, można uznać, iż w stosunku do części produkcji ELVO dotyczącej sprzętu wojskowego ma zastosowanie art. 296 ust. 1 lit. b) Trak­ tatu. W tym wypadku pomoc, udzielona z korzyścią dla tej części produkcji, nie powinna zostać uznana za pomoc państwa, ponieważ była to pomoc konieczna w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Grecji. Powstaje pytanie, jak podzielić tę pomoc pomiędzy obie części produkcji.


(58)

(55)

Pomoc państwa, której dotyczy niniejsza decyzja, nie została przypisana do konkretnej formy działalności, tj. nie była przypisana wyłącznie, aby finansować dany projekt. Komisja musi zatem określić, w jakim zakresie pomoc przyniosła korzyści produkcji sprzętu wojsko­ wego, a w jakim – produkcji cywilnej. Szacunek ten komplikuje fakt, że firma ELVO nie prowadziła oddzielnej księgowości dla swojej działalności na potrzeby wojskowe i cywilne. W tych okolicznościach Komisja oprze swoją analizę na względnej wielkości obu części produkcji. Należy zatem ocenić stosunkowy udział każdego typu działalności. Komisja zwraca uwagę, że jakakolwiek pomoc udzielona ELVO, nie będąc przy­ pisaną do finansowania konkretnej działalności, pokryła jednocześnie istniejące długi ELVO i przyniosła korzyści w przypadku finansowania przyszłych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja uważa, że, aby ocenić w jakim zakresie pomoc przyniosła korzyści dzia­ łalności związanej ze sprzętem wojskowym, a w jakim – cywilnym, nie wystarczy ograniczyć się jedynie do podziału pomiędzy produkcją wojskową i cywilną (tj. stosunkowego udziału każdego typu działalności) w roku, kiedy udzielono pomocy, lecz należy obliczyć średni udział każdej z działalności w odpowiednio długim okresie. Dodatkowo na rzecz przyjęcia średniej wartości z kilku lat przemawia również okoliczność, że stosunkowy udział obu typów działalności z roku na rok może ulec zasadniczej zmianie. I tak konkretny rok obra­ chunkowy może nie odzwierciedlać średniego podziału pomiędzy dwoma rodzajami działalności w dłuższym okresie działalności.

(59)

(60)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc państwa w wysokości 239 944 390 GRD oraz 712 827,99 EUR, która została w sposób niezgodny z prawem i z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE przy­ znana przez Grecję na rzecz ELVO, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem.

(10) W celu porównania z podobnym założeniem zob. decyzję Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 16/04 udzie­ lonej przez Grecję na rzecz Stoczni Helleńskich (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym, dostępna na stronie http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/). (11) Zob. wyrok w sprawie C 16/04, przywołany w przypisie 10, a zwłaszcza pkt 340 i nast.

(56)

Ponieważ nie istnieją odrębne księgi dla produkcji cywilnej i wojskowej, podział musi siłą rzeczy oprzeć się na przybliżeniu. Komisja uważa, że podział pomiędzy sprzedażą ELVO na potrzeby programów wojskowych i dla odbiorców cywilnych, zgodnie z wyjaśnieniami Grecji, stanowi dopuszczalną podstawę przybliżonego rachunku, jaki udział w produkcji miał sprzęt wojskowy, a jaki – cywilny, oraz że wpływy ze zwolnień

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/87

Artykuł 2 1. Grecja odzyskuje od beneficjenta pomoc, o której mowa w art. 1. Pomoc odzyskuje się wyłącznie z dochodów ELVO uzyskanych z działalności cywilnej. 2. Do kwot podlegających zwrotowi dolicza się odsetki za cały okres, począwszy od dnia, w którym pomoc została prze­ kazana do dyspozycji beneficjenta, do dnia jej faktycznego odzyskania. 3. Odsetki nalicza się narastająco zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (12).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.