Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - Strona 3

Strona 3 z 4

powinno być

21) Strona 44, art. 56 ust. 1 lit. a) oraz b): zamiast „zastosowania tej substancji w jej postaci własnej, jako składnika preparatu lub w wyrobie, dla których substancja ta została wprowadzona do obrotu (…)”, „zastosowania tej substancji w jej postaci własnej, jako składnika preparatu lub włączenie do wyrobu, dla których substancja ta została wprowadzona do obrotu (…)”.

powinno być

22) Strona 44, art. 56 ust. 3, zdanie drugie: zamiast „Załącznik XIV określa, czy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.”, „Załącznik XIV określa, czy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.”.


powinno być

L 118/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

23) Strona 48, art. 62 ust. 4 lit. c) in fine: zamiast powinno być „(…) z uwzględnieniem zastosowania substancji jako składnika preparatów lub w wyrobach;”, „(…) z uwzględnieniem zastosowania substancji jako składnika preparatów lub włączenie substancji do wyrobów;”.

24) Strona 50, art. 67 ust. 1 zdanie trzecie: zamiast „W załączniku XVII określa się ewentualny brak zastosowania ograniczenia do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.”, „W załączniku XVII określa się ewentualny brak zastosowania ograniczenia do działalności badawczorozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.”.

powinno być

25) Strona 54, art. 77 ust. 2 lit. g) in fine: zamiast „(…); a także wytycznych technicznych i naukowych w zakresie stosowania art. 7 przez producentów i importerów wyrobów;”, „(…); a także wytycznych technicznych i naukowych w zakresie stosowania art. 7 przez wytwórców i importerów wyrobów;”.

powinno być

26) Strona 63, art. 113 ust. 1 zdanie wprowadzające: zamiast „1. Każdy wytwórca, producent wyrobów lub importer lub grupa złożona z wytwórców lub producentów wyrobów lub z importerów, (…)”, „1. Każdy producent, wytwórca wyrobów lub importer lub grupa złożona z producentów lub wytwórców wyrobów lub importerów, (…)”.

powinno być

27) Strona 63, art. 113 ust. 1 lit. a): zamiast powinno być „a) dane identyfikacyjne wytwórcy(-ów), producenta(-ów) wyrobów lub (…)”, „a) dane identyfikacyjne producenta(-ów), wytwórcy(-ów) wyrobów lub (…)”.

28) Strona 65, art. 118 ust. 2 lit. d): zamiast powinno być „d) powiązania pomiędzy wytwórcą lub importerem i dystrybutorami lub dalszymi użytkownikami.”, „d) powiązania pomiędzy producentem lub importerem i dystrybutorami lub dalszymi użytkow­ nikami.”.

29) Strona 65, art. 119 ust. 2 lit. a) in fine: zamiast powinno być „(…) o których wiadomo, że są to substancje niebezpieczne;”, „(…) o których wiadomo, że są niebezpieczne;”.

30) Strona 65, art. 119 ust. 2 lit. g) ppkt (iii): zamiast powinno być „(iii) w badaniach i rozwoju ukierunkowanych na produkty i procesy.”, „(iii) w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji.”.

31) Strona 72, załącznik I, sekcja 0.1, zdanie drugie: zamiast „Niniejszy załącznik, po dokonaniu odpowiednich zmian, ma również zastosowanie do producentów i importerów wyrobów, dla których (…)”, „Niniejszy załącznik, po dokonaniu odpowiednich zmian, ma również zastosowanie do wytwórców i importerów wyrobów, dla których (…)”.

powinno być

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/93

32) Strona 86, załącznik II pkt 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.