Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - Strona 4

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - Strona 4

Strona 4 z 4
5: zamiast „3.5. Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy art. 18 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz, jeśli są dostępne, numer EINECS lub ELINCS powyższych substancji. Numer CAS i nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC mogą także być przydatne, o ile są dostępne. Zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub przypisem do sekcji 3.3 niniejszego załącznika, w odniesieniu do substancji ujętych według nazw ogólnych, szczegółowy sposób identyfikacji nie jest konieczny.”, „3.5. Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz, jeśli są dostępne, numer EINECS lub ELINCS powyższych substancji. Numer CAS i nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC mogą także być przydatne, o ile są dostępne. Zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub przypisem do sekcji 3.3 niniejszego załącznika, w odniesieniu do substancji ujętych według nazw generycz­ nych, szczegółowy sposób identyfikacji nie jest konieczny.”.


powinno być

33) Strona 87, załącznik II pkt 7 akapit drugi: zamiast „W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub rejestracja substancji lub preparatu, informacje zawarte (…)”, „W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub rejestracja, informacje zawarte (…)”.

powinno być

34) Strona 101, załącznik VI, sekcja 3.2: zamiast powinno być „3.2. W przypadku wytwórcy lub producenta wyrobów: krótki opis procesu (…)”, „3.2. W przypadku producenta lub wytwórcy wyrobów: krótki opis procesu (…)”.

35) Strona 103, załącznik VII, przypis nr 1, strona 107, załącznik VIII, przypis nr 1, strona 111, załącznik IX, przypis nr 1 oraz strona 116, załącznik X, przypis nr 1: zamiast „(1) Niniejszy załącznik ma zastosowanie do producentów wyrobów podlegających obowiązkowi rejestracji (…)”, „(1) Niniejszy załącznik ma zastosowanie do wytwórców wyrobów podlegających obowiązkowi rejest­ racji (…)”.

powinno być

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.