Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/274/WPZiB z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 22

Strona 1 z 2
L 119/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/274/WPZiB z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) art. 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dowódca operacji cywilnej pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) sprawuje dowództwo i kontrolę nad EU BAM Rafah na poziomie strategicznym.”; 3) w art. 5 uchyla się ust. 1 oraz odpowiednio zmienia się numerację pozostałych ustępów; 4) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. O ile jest to konieczne, status personelu EU BAM Rafah, w tym odpowiednio przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do zakończenia tworzenia i sprawnego funkcjonowania EU BAM Rafah, są przed­ miotem umowy zawieranej zgodnie z procedurą określoną w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”; 5) w art. 9, ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierz­ chnictwem WP, jest dowódcą EU BAM Rafah na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym. 4. Dowódca operacji cywilnej składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem WP.”; 6) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją. Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania w tym celu odpowiednich decyzji zgodnie z art. 38 Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienie do mianowania szefa misji na wniosek WP oraz do zmian w planie opera­ cyjnym (OPLAN). Obejmuje ono także uprawnienie do podejmowania dalszych decyzji dotyczących mianowania szefa misji. Uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do celów i zakończenia misji nadal należą do Rady.”


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (1). W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/862/WPZiB (2) zmieniające wspólne dzia­ łanie 2005/889/WPZiB i przedłużające okres jego obowiązywania do dnia 24 listopada 2009 r. W dniu 20 listopada 2009 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2009/854/WPZiB (3) zmieniające wspólne dzia­ łanie 2005/889/WPZiB i przedłużające okres jego obowiązywania do dnia 24 maja 2010 r. Misję EU BAM Rafah należy ponownie przedłużyć do dnia 24 maja 2011 r. w oparciu o jej obecny mandat. Należy określić finansową kwotę odniesienia na pokrycie wydatków związanych z EU BAM Rafah w okresie od dnia 25 maja 2010 r. do dnia 24 maja 2011 r.,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/889/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „EU BAM Rafah ma na celu zapewnienie obecności strony trzeciej na przejściu granicznym w Rafah w celu przyczy­ nienia się, przy współdziałaniu z wysiłkami Unii w zakresie rozwoju instytucjonalnego, do otworzenia przejścia granicznego w Rafah oraz do budowania zaufania między rządem Izraela a władzami Autonomii Palestyńskiej.”;

(1) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28. (2) Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 98. (3) Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 73.

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/23

7) art. 11 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 24 z 201013.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4)

 • Dz. U. L119 - 21 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L119 - 18 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 419/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L119 - 16 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 418/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 14 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 417/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające po raz 127. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L119 - 7 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 416/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L119 - 5 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tettnanger Hopfen (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 3 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 414/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Nieheimer Käse (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 1 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, tak, aby uwzględnić zmiany przyjęte decyzją Rady OECD C(2008) 156 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.