Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4)

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 24

L 119/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4) (2010/275/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 17 i 21,


Zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami państwa członkowskie, których walutą jest euro, inne niż Repub­ lika Grecji, upoważniają Komisję Europejską do zorgani­ zowania łączonych pożyczek dwustronnych na rzecz Republiki Greckiej oraz do reprezentowania ich przy zarządzaniu tymi pożyczkami. Artykuł 3 umowy pomiędzy wierzycielami upoważnia Komisję do otwarcia w EBC na rzecz pożyczkodawców rachunku, który będzie wykorzystywany do realizacji wszystkich płatności dokonywanych w imieniu pożyczkodawców i pożyczkobiorcy w kontekście umowy pożyczki. Umowa pomiędzy wierzycielami zawiera niezbędne postanowienia w zakresie wypłaty pożyczek i ich spłaty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 17 Statutu ESBC w celu przeprowadzania swoich operacji Europejski Bank Centralny (EBC) może otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i innym uczestnikom rynku.

(7)

Niezbędne jest określenie zasad dotyczących rachunku pieniężnego, który zostanie otwarty w EBC w związku z obsługą umowy pożyczki i umowy pomiędzy wierzy­ cielami.

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Statutu ESBC EBC może działać jako agent skarbowy na rzecz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicz­ nych, innych instytucji lub przedsiębiorstw publicznych państw członkowskich.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (1) EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne oraz organizacje europejskie i międzynarodowe. Obsługa umowy pożyczki i umowy pomiędzy wierzycielami wymaga rozszerzenia kręgu podmiotów mogących być klientami EBC,

(3)

Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy pożyczki (zwanej dalej „umową pożyczki”) pomiędzy państwami człon­ kowskimi, których walutą jest euro (innymi niż Repub­ lika Grecka oraz Republika Federalna Niemiec), oraz KfW, instytucją działającą w interesie publicznym, według instrukcji i z wykorzystaniem gwarancji Republiki Federalnej Niemiec (zwanymi dalej „pożyczkodawcami”), a Republiką Grecką (zwaną dalej „pożyczkobiorcą”) oraz Bank of Greece występującym jako agent pożyczko­ biorcy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiana decyzji EBC/2007/7 W decyzji EBC/2007/7 art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(4)

Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy pomiędzy wierzycielami (zwanej dalej „umową pomiędzy wierzycie­ lami”) pomiędzy państwami członkowskimi, których walutą jest euro, innymi niż Republika Grecji, na mocy której zarządzanie łączonymi pożyczkami dwustronnymi udzielonymi zgodnie z umową pożyczki powierzono Komisji Europejskiej.

„2. EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne, organizacje europejskie i międzynarodowe oraz – na podstawie jednorazowych decyzji Rady Prezesów – rządy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty publiczne upoważnione przez te rządy centralne do występowania w ich imieniu.”.

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/25

Artykuł 2 Otwarcie rachunku W związku z umową pożyczki EBC, na wniosek Komisji Euro­ pejskiej, otwiera rachunek na rzecz pożyczkodawców. Artykuł 3 Przyjmowanie płatności na rachunku EBC przyjmuje do realizacji na rachunku prowadzonym na rzecz pożyczkodawców wyłącznie płatności związane z umową pożyczki. Artykuł 4 Przyjmowanie instrukcji W odniesieniu do rachunku prowadzonego na rzecz pożyczko­ dawców EBC przyjmuje i realizuje wyłącznie instrukcje Komisji Europejskiej; EBC nie przyjmuje instrukcji od poszczególnych pożyczkodawców.

Artykuł 5 Oprocentowanie EBC wypłaca odsetki od salda rachunku prowadzonego na rzecz pożyczkodawców w wysokości odpowiadającej mającej zastoso­ wanie stopie depozytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi 360 dni (actual/360 basis). Artykuł 6 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 maja 2010 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 maja 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 22 z 201013.5.2010

  Decyzja Rady 2010/274/WPZiB z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L119 - 21 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L119 - 18 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 419/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L119 - 16 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 418/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 14 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 417/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające po raz 127. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L119 - 7 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 416/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L119 - 5 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tettnanger Hopfen (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 3 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 414/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Nieheimer Käse (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 1 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, tak, aby uwzględnić zmiany przyjęte decyzją Rady OECD C(2008) 156 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.