Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 416/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 3

2 ustawy o sądach (Courts of Justice Law) nr 14 z 1960 r., z późniejszymi zmianami, — na Łotwie: art. 27 i art. 28 ust. 3, 5, 6 i 9 ustawy o postępowaniu cywilnym (Civilprocesa likums), — na Litwie: art. 31 kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas), — w Luksemburgu: art. 14 i 15 kodeksu cywilnego (Code civil), — na Węgrzech: art. 57 dekretu z mocą ustawy nr 13 z 1979 r. w sprawie prawa prywatnego międzynarodowego (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet), — na Malcie: art. 742, 743 i 744 kodeksu organizacji i procedury cywilnej – rozdział 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) oraz art. 549 kodeksu handlowego – rozdział 13 (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13), — w Austrii: art. 99 ustawy o właściwości sądów (Jurisdiktionsnorm), — w Polsce: art. 1103 ust. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, — w Portugalii: art. 65 ust. 1a kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil), w zakresie, w jakim może on obejmować nadzwyczajne podstawy jurysdykcji, takie jak sądy właściwe dla miejsca siedziby oddziału, agencji lub innego zakładu (jeżeli siedziba ta znajduje się w Portugalii), w przypadku gdy stroną, do której następuje doręczenie, jest administracja centralna (jeżeli ma ona siedzibę w innym państwie) oraz art. 10 kodeksu postępowania w sprawach pracowniczych (Código de Processo do Trabalho), w zakresie, w jakim może on obejmować nadzwyczajne podstawy jurysdykcji, takie jak sądy właściwe dla miejsca, w którym powód ma miejsce zamieszkania, w postępowaniach dotyczących indywidualnych umów o pracę wszczętych przez pracownika przeciwko pracodawcy, — w Rumunii: art. 148–157 ustawy nr 105/1992 w sprawie stosunków w zakresie prawa prywatnego międzynarodo­ wego, — w Słowenii: art. 48 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym i postępowaniu w tym zakresie (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) w związku z art. 47 ust. 2 ustawy o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku) i art. 58 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym i postępowaniu w tym zakresie (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) w związku z art. 59 ustawy o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku),


13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/9

— na Słowacji: art. 37–37e ustawy nr 97/1963 o prawie prywatnym międzynarodowym i odnośne przepisy procedu­ ralne, — w Finlandii: art. 18 ust. 1 akapit pierwszy i drugi w rozdziale 10 kodeksu postępowania sądowego (oikeudenkäymis­ kaari/rättegångsbalken), — w Szwecji: akapit pierwszy w § 3 rozdziału 10 Kodeksu postępowania sądowego (rättegångsbalken); — w Zjednoczonym Królestwie: przepisy umożliwiające oparcie jurysdykcji na fakcie: a) doręczenia pozwanemu dokumentu w Zjednoczonym Królestwie; lub wszczynającego postępowanie podczas jego czasowej obecności

b) posiadania przez pozwanego majątku w Zjednoczonym Królestwie; lub c) zajęcia przez powoda majątku w Zjednoczonym Królestwie.

L 119/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

ZAŁĄCZNIK II Wnioski, o których mowa w art. 39, można składać do następujących sądów lub innych właściwych organów: — w Belgii – tribunal de première instance lub rechtbank van eerste aanleg lub erstinstanzliches Gericht, — w Bułgarii – окръжния съд, — w Republice Czeskiej – okresní soud lub soudní exekutor, — w Niemczech: a) przewodniczący izby w Landgericht; b) notariusz w procedurze dotyczącej stwierdzenia wykonalności dokumentu urzędowego, — w Estonii – maakohus (sąd okręgowy), — w Grecji – Μονομελές Πρωτοδικείο, — w Hiszpanii – Juzgado de Primera Instancia, — we Francji: a) greffier en chef du tribunal de grande instance; b) président de la chambre départementale des notaires w przypadku wniosku o stwierdzenie wykonalności notarialnego dokumentu urzędowego, — w Irlandii – High Court, — we Włoszech – corte d’appello, — na Cyprze – Επαρχιακό Δικαστήριο lub, w przypadku orzeczeń w sprawach o roszczenia alimentacyjne, Οικογενειακό Δικαστήριο, — na Łotwie – rajona (pilsētas) tiesa, — na Litwie – Lietuvos apeliacinis teismas, — w Luksemburgu – prezes tribunal d’arrondissement, — na Węgrzech – megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, a w Budapeszcie – Budai Központi Kerületi Bíróság, — na Malcie – Prim' Awla tal-Qorti Ċivili lub Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha lub – w przypadku orzeczeń w sprawach o roszczenia alimentacyjne – Reġistratur tal-Qorti, po przekazaniu przez Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, — w Niderlandach – voorzieningenrechter van de rechtbank, — w Austrii – Bezirksgericht, — w Polsce – sąd okręgowy, — w Portugalii – Tribunal de Comarca, — w Rumunii – Tribunal, — w Słowenii – okrožno sodišče,

13.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 24 z 201013.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4)

 • Dz. U. L119 - 22 z 201013.5.2010

  Decyzja Rady 2010/274/WPZiB z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L119 - 21 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L119 - 18 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 419/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L119 - 16 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 418/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 14 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 417/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające po raz 127. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L119 - 5 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tettnanger Hopfen (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 3 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 414/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Nieheimer Käse (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 1 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, tak, aby uwzględnić zmiany przyjęte decyzją Rady OECD C(2008) 156 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.