Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 12 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

Data ogłoszenia:2010-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 12 POZ 11

19.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/11

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (2010/29/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 300 ust. 3 i art. 305 w związku z art. 8 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, załą­ czonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając wnioski przedstawione przez państwa członkow­ skie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

holenderski, austriacki, polski, portugalski, rumuński, słoweński, słowacki, fiński, szwedzki i brytyjski, a także wykaz zawierający nazwiska 24 członków i 23 zastępców członków przedstawiony przez rząd niemiecki (1).

(6)

Należy teraz mianować członków i zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez rząd irlan­ dzki, a także jednego zastępcę członka zaproponowa­ nego przez rząd niemiecki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Art. 300 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej­ skiej przewiduje jako warunek zostania członkiem lub zastępcą członka Komitetu Regionów, oprócz bycia przedstawicielem społeczności regionalnej lub lokalnej, również „[posiadanie] mandatu wyborczego społeczności regionalnej lub lokalnej albo [bycie] odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem”. Art. 305 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że członkowie Komitetu oraz w równej liczbie zastępcy członków są mianowani przez Radę na okres pięciu lat zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich. Art. 8 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych określa rozdział miejsc członków Komitetu Regionów. Kadencja członków i zastępców członków Komitetu Regionów kończy się w dniu 25 stycznia 2010 r.; należy zatem mianować nowych członków i zastępców członków Komitetu Regionów. W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada przyjęła propozycje dotyczące członków i zastępców członków przedsta­ wione przez rządy: belgijski, bułgarski, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, francuski, włoski, cypryjski, łotewski, litewski, luksemburski, węgierski, maltański,

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.: — na stanowiska członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku I, — na stanowiska zastępców członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku II. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

L 12/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2010

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter IRELAND Mr Gerry BREEN Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority Ms Constance HANNIFFY Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority Mr Denis LANDY Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority Mr Declan MCDONNELL Member of Galway City Council and West Regional Authority Mr Patrick MCGOWAN Member of Donegal County Council and Border Regional Authority Mr Brian MEANEY Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority Ms Michelle MULHERIN Member of Mayo County Council and West Regional Authority Mr Paul O’DONOGHUE Member of Kerry County Council and South West Regional Authority Ms Fiona O’LOUGHLIN Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority

19.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/13

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter DEUTSCHLAND Herr Gustav BERGEMANN Mitglied des Thüringer Landtags IRELAND Mr Terry BRENNAN Member of Louth County Council Ms Maria BYRNE Member of Limerick City Council Ms Mary FREEHILL Member of Dublin City Council Mr John LAHART Member of South Dublin County Council Mr Michael MCGREAL Member of Roscommon County Council Mr Niall MCNELIS Member of Galway City Council Mr John PENDER Member of Carlow County Council Ms Mary SHIELDS Member of Cork City Council Mr Barney STEELE Member of Longford County Council

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 12 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L12 - 14 z 201019.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9703) (1)

 • Dz. U. L12 - 8 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 45/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 39/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L12 - 6 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L12 - 4 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L12 - 2 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L12 - 1 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.