Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 6

Tytuł:

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 6

Strona 6 z 7

PROCEDURY ZGODNOŚCI PRODUKCJI

7.1.2.

7.2.

7.3.

8.

Procedury zgodności produkcji powinny być zgodne z procedurami określonymi w aneksie 2 do Porozumienia (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) oraz następującymi wymaganiami: 8.1. pojazdy homologowane zgodnie z niniejszym regulaminem w zakresie zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem muszą być tak wytwarzane, aby spełniając wymagania określone w pkt 5 i 6 powyżej, odpowiadały homologowanemu typowi.

SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI


9. 9.1.

Homologacja udzielona w odniesieniu do typu pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymagań pkt 8 powyżej. Jeżeli Umawiająca się Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie uprzednio udzieloną homologację, bezzwłocznie powiadamia o tym pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin, korzystając z formularza zgodnego z wzorem w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

9.2.

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/35

10.

OSTATECZNE ZAPRZESTANIE PRODUKCJI

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji homologowanego typu pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem, powiadamia o tym fakcie organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu odnośnego komunikatu organ ten powiadamia o tym pozostałe Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin, korzystając z formularza zgodnego ze wzorem w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. 11. 11.1.

URZĄDZENIA DODATKOWE

Homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem można udzielić w odniesieniu do urządzenia zabezpieczającego wyposażonego dodatkowo w akustyczne lub optyczne urządzenie ostrze­ gawcze bądź w odniesieniu do montowanych opcjonalnie uzupełniających urządzeń zabezpie­ czających przed nieuprawnionym użyciem pojazdu, z zastrzeżeniem, że takie urządzenia uzupełniające wymagają oddzielnego mechanizmu uruchamiania. Postanowienia zawarte w art. 3 Porozumienia, do którego załączony jest niniejszy regulamin, nie wykluczają możli­ wości zabronienia przez Umawiające się Strony, które stosują niniejszy regulamin, stosowania takich dodatkowych urządzeń w rejestrowanych przez nie pojazdach. Jeżeli urządzenie zabezpieczające wyposażone jest dodatkowo w zewnętrzne akustyczne lub optyczne urządzenie ostrzegawcze, to sygnały wysyłane przez takie urządzenie ostrzegawcze muszą być krótkotrwałe i ustawać samoczynnie najpóźniej po 30 sekundach, a ich wznowienie może nastąpić dopiero przy kolejnym uruchomieniu urządzenia. Ponadto sygnał akustyczny może być wysyłany przez dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze, w które standardowo wyposażony jest pojazd, sygnał optyczny: może być generowany wyłącznie poprzez błyskanie świateł mijania pojazdu lub musi być zgodny z pkt 11.2.2.2.1 i 11.2.2.2.2 poniżej.

11.2.

11.2.1. 11.2.2. 11.2.2.1. 11.2.2.2.

11.2.2.2.1. Czas trwania sygnału optycznego Sygnał optyczny trwa od 25 sekund do 5 minut od uruchomienia alarmu. Rozbrojenie systemu alarmowego powoduje natychmiastowe przerwanie sygnału. 11.2.2.2.2. Typ sygnału optycznego Błyskanie wszystkich kierunkowskazów lub światła w przestrzeni pasażerskiej pojazdu oraz wszystkich świateł będących w tym samym obwodzie elektrycznym. Częstotliwość wyzwalania 2 ± 1 Hz W odniesieniu do sygnału dźwiękowego dozwolone są także sygnały asynchroniczne. Czas włączenia = czas wyłączenia ± 10 %. 12.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odrzucić typu pojazdu należącego do kategorii innych niż M1 i N1 homologowanego zgodnie z serią poprawek 01 i 02 do niniejszego regulaminu. 13.

NAZWY I ADRESY UPOWAŻNIONYCH PLACÓWEK TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZE­ PROWADZENIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRA­ CYJNYCH

Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych, odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych, oraz organów administracyjnych udzielających homologacji, do których należy przesyłać wydane w innych krajach poświad­ czenia homologacji, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 40 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.