Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 2

Tytuł:

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 2

Strona 2 z 5

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

3. 3.1.

O udzielenie homologacji typu pojazdu w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu występuje producent pojazdu lub jego należycie uprawniony przedstawiciel. Do wniosku należy dołączyć trzy egzemplarze niżej wymienionych dokumentów oraz następujące dane: opis typu pojazdu w odniesieniu do elementów wymienionych powyżej w pkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5; należy określić typ pojazdu. Placówce technicznej uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych należy dostarczyć egzemplarz nieobciążonego pojazdu danego typu, który ma być homologowany. Przed udzieleniem homologacji typu zapewnienie odpowiednich rozwiązań pozwalających na skuteczną kontrolę zgodności produkcji podlega weryfikacji przez właściwy organ.


HOMOLOGACJA

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.4.

4. 4.1.

Jeżeli typ pojazdu dostarczony do homologacji na podstawie niniejszego regulaminu spełnia wymogi regulaminu w odniesieniu do zespołu prędkościomierza oraz jego montażu, to należy udzielić homologacji tego typu pojazdu.

(1) Definicja ta nie obejmuje części tachografu wskazującej prędkość, jeżeli jest to zgodne ze specyfikacją homologacji typu, która nie dopuszcza bezwzględnej różnicy między prędkością rzeczywistą a prędkością wskazywaną, jeśli różnica ta jest większa niż wartości wynikające z wymogów przedstawionych w punkcie 5.3 poniżej.

L 120/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

4.2.

Każdemu homologowanemu typowi należy nadać numer homologacji. Dwie pierwsze jego cyfry muszą wskazywać najwyższy numer serii poprawek wprowadzonych do niniejszego regulaminu, obowiązujących w chwili udzielania homologacji. Żadna Umawiająca się Strona Porozumienia nie może nadać tego samego numeru innemu typowi pojazdu w rozumieniu pkt 6 niniejszego regulaminu. Zawiadomienie o udzieleniu lub odmowie homologacji typu pojazdu na podstawie niniejszego regulaminu należy przesłać Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu wraz ze sche­ matami przedstawiającymi montaż dostarczonymi przez występującego o homologację, w formacie nie większym niż A4 (210 × 297 mm) lub złożonymi do tego formatu, i w odpo­ wiedniej skali. Na każdym pojeździe zgodnym z typem pojazdu homologowanym zgodnie z niniejszym regula­ minem, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, określonym w formularzu homologacji, umieszcza się międzynarodowy znak homologacji zawierający: okrąg otaczający literę „E”, po której następuje numer wyróżniający kraj udzielający homolo­ gacji (1); numer niniejszego regulaminu, literę „R”, myślnik i numeru homologacji, umieszczone z prawej strony okręgu opisanego w pkt 4.4.1. Jeżeli pojazd jest zgodny z typem pojazdu homologowanym zgodnie z jednym lub większą liczbą regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia w kraju, który udzielił homologacji na podstawie niniejszego regulaminu, symbol podany w pkt 4.4.1 nie musi być powtarzany; w takim przypadku dodatkowe numery i symbole wszystkich regulaminów, zgodnie z którymi udzielono homologacji w danym kraju, należy umieścić w kolumnach po prawej stronie symbolu opisanego w pkt 4.4.1. Znak homologacji musi być czytelny i nieusuwalny. Znak homologacji umieszcza się na tabliczce znamionowej pojazdu zamontowanej przez produ­ centa lub w jej pobliżu. Przykładowe rozmieszczenie znaków homologacji przedstawiono w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

SPECYFIKACJE

4.3.

4.4.

4.4.1. 4.4.2. 4.5.

4.6. 4.7. 4.8. 5. 5.1.

Wskaźnik lub wyświetlacz prędkościomierza musi być umieszczony w bezpośrednim polu widzenia kierowcy i dobrze widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Zakres wskazywanych prędkości musi być wystarczająco szeroki, by obejmował maksymalną prędkość danego typu pojazdu, określoną przez producenta.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 29 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.